PMen juhend

Arveldused


E-arvete import (ostuarved)

E-arvete import toimub läbi e-arvete vahendajate (operaatorite). E-arveid saab ka importida failist. E-arved peavad vastama Eesti e-arvete standardi XML formaadile. Versioonid 1.0, 1.11, 1.2. Hetkel on PMen liidestatud järgmiste e-arvete vahendajatega:

Operaatori juures avatakse konto igale asutusele, kellel on oma registrikood. PMen võimaldab pidada tsentraliseeritud raamatupidamist, kus on koos paljude asutuste raamatupidamised. Asutuste raamatupidamise eristatakse Valdkonna valiku abil. Asutuste raamatupidamised saavad ka olla ühes valdkonnas, aga eristamine toimub siis mõne teise klassifikaatori abil. Vahel on ka avatud eraldi raamatupidamise jaoks omaette andmebaas. Edaspidised kirjeldused on ühe andmebaasi kohta.

Seadistamine

Kõik e-arvetega seonduv toimub Arvelduste moodulis. Esmalt tuleb kirjeldada operaatori konto või kontod. See toimub nn. autentimiskoodide nimekirjas, mis avaneb, kui valida ülevalt menüüst Nimekirjad - Autentimiskoodid. Iga rida on üks konto, kus tuleb sõltuvalt operaatorist valida või täita järgmised väljad:

Teatud seadistused toimuvad Seadistuse aknas. Ülevalt menüüst Tegevused - Seadistus. Kui seadistuse aknas valida ülevalt PMen ja alt Web teenus, siis e-arvete jaotuses saaks veel määrata operaatorit, kasutajatunnust, autentimiskoodi ja URL'i, aga neid ei kasutata, kui on määratud autentimiskoodide nimekirjas. Lisaks on tunnus dimensiooni(klassifikaatori) koodi kohta. PMen võimaldab kasutada korduvaid koode. Operaatorid ei võimalda. Kui toimub klassifikaatorite eksport operaatori keskkonda, siis peab ise vaatama, et koodid ei korduks. Kui klassifikaatorites soovitakse kasutada korduvaid koode, siis operaatorile saab saata koodi koos rea numbriga, mis ühenadatakse alakriipsuga. Kui ei soovita koodidele lisa pikendust ja kõik koodid, mida kasutatakse on unikaalsed, siis tuleb vastavas lahtris teha linnuke.
Kui seadistuse aknas valida ülevalt Valdkond ja alt Web teenus, siis e-arvete jaotuses saaks veel määrata kasutajatunnust ja autentimiskoodi, aga neid ei kasutata, kui on määratud autentimiskoodide nimekirjas.
Kui seadistuse aknas valida ülevalt Kasutaja ja alt Web teenus, siis saab muuta operaatorist sõltuvalt spetsiifilisi parameetreid.

Dimensioonide eksport

Selleks operaatori keskkonnas lisada arvetele raamatupidamise jaoks vajalikku informatsiooni, tuleb vastavada klassifikaatorid (dimensioonid) eksportida. Selleks valida ülevalt menüüst Import/eksport - Eksport - E-arvete operaator - ... ja vastav klassifikaator.

Telema erisus: Toimib 4 eksporti: Hankijad, Kontod, Käibemaksud ja korraga kõik ülejäänud klassifikaatorid.

FitekIN erisus: Sõltuvalt seadistusest on võimalik eksportida korraga kõikidele seotud asutustele

Ostuarvete importimisel on kaks etappi

PMen e-arvete register (ülevalt menüüst Kanded - E-arved) on vajalik selleks, et säilitada informatsiooni, mida ei salvestata kannetesse. Lisaks saab kontrollida arve ridade ja kokku summasid. Jälgida, kas kõik arved on edukalt kannetesse imporditud ja vajalik raamatupidamise informatsioon on operaatori juurest kaasa tulnud.

Operaatorilt PMen e-arvete registrisse 2 moodust

Kui valida 1. moodus, siis käiakse läbi kõik valitud valdkonna autentimiskoodid. Kui valida 2. moodus, siis saab valida ainult ühe autentimiskoodi. Kui valitud valdkonnas on ainult üks autentimiskood, siis valitakse see automaatselt.

FitekIN erisus: kui valida 1. moodus, siis loetakse ainult uued arved. Kui valida 2. moodus, siis loetakse kõik arved uuesti vastavalt valitud perioodile. Soovitav on valida 1. moodus, sest 2. korral märgitakse arved saadetud kuupäevaks viimase päringu kuupäev.

PMen e-arvete registrist kannetesse 3 moodust

Kui valida 1. moodus, siis imporditakse kannetesse korraga kõik arved. 2. moodus annab võimaluse importida arveid valikuliselt. Import toimub ka sisuliselt veidi erinevalt.

1. mooduse korral:

2. mooduse korral:

3. moodus

Mõeldud e-arvete lisamiseks kannetesse, kui see ei ole konteeritud või ei ole lõplikult konteeritud e-arvete operaatori juures.

E-arvete registrist saab arveid hiirega lohistada kannetesse. Võimaluse korral leitakse arve selgitava teksti või asutus/isiku järgi tüüpkanne ja eeltäidetakse võimalikud väljad. Avanenud kande aknasse saab hiirega lohistada arve ridu. Samuti toimub rea kirjelduse järgi tüüpkande otsimine. Kui lohistada mitu rida, siis read summeeritakse. Kui muuta summa väiksemaks, saab jagada ühe rea mitmeks.

Telema erisus: Tuleks valida 1. moodus, sest siis saadetakse kohe automaatselt tagasi dokumendi number. Muidu tuleks saata nagu teiste operaatorite korral, aga sama dokumenti korduvalt ei ole soovitav saata.

Arvelduste objekti automaatne valik

Käibemaksu määra automaatne valik

Summade leidmine

Muud tarkused

XML failis võivad arve read olla jagatud mitmeks või mitmed read koondatud üheks. PMen ei salvesta andmebaasi PDF formaadis arvete originaale, kus oleks näha kõik arve read. Võimalik on salvestada PDF ja XML faile kasutaja poolt määratud kausta.