PMen juhend

Arveldused


Arvete tasumise korrigeerimine

Kannete lisamine ja muutmine fikseerib vajaduse importida pearaamatusse alates Pearaamtu muudatuste kuupäevast. Kui ei ole soovi varasemaid kandeid uuesti Pearaamatusse importida, siis jälgida automaatse impordi seadistuse parameetreid.

Kas arve on tasutud või mitte, arvutatakse Arvelduste ja Kassa/panga mooduli kannete põhjal. Arve üheseks määramiseks kasutatakse kolme tunnust: arve kuupäev, arve number ja asutus/isik. Lisaks vaadatakse ka Arvelduste objekti ehk arvelduste konto numbrit. Üks arve võib olla sisestatud kahe või mitme arvelduste objekti alt. Korrigeerimine toimub Arvelduste objektide kaupa.

Kui Kassa/panga kandel puudub arve number ja/või kuupäev või on näidatud selline arve number ja kuupäev, mida arveldustes ei ole, aga on näidatud arvelduste konto ja asutus/isik, siis on tegemist määramata laekumisega.

Arvete tasumine on võimalik arvutada alates kõige esimesest varasemast kandest või alates etteantud kuupäevast. Kui alates esimesest kandest, siis arvete tasumise jäägid kokku summeeritult peab andma asutus/isiku kokku jäägi. Muidu mitte.

Arvete tasumine on võimalik arvutada ainult nende arvete kohta, mis eksisteerivad arvelduste moodulis. S.t., et määramata laekumised jäetakse välja.

Arvete tasumise summeerimisel saab lähtuda, kas arve kuupäevast või kande kuupäevast. Võimalik ka arvutada tasumise tähtaja järgi. Näiteks meeldetuletuste korral.

Sõltuvalt arvelduste ja kassa/panga kannetest saab üks arve olla võlas (s.h.tasutud osaliselt), ettemakstud või tasutud sendi täpsusega ehk jääk on null. Määramata laekumised on alati ettemakstud.

Erisused on olukordadega, kui arve või tasumise summa on sisestatud miinusega.

Kui on tegemist nn. kreedit arvega ehk arve sisestamisel on viidatud teisele arvele, siis kreedit arve summa liidetakse viidatud arve juurde.

Arvelduste ja Kassa/panga kandeid saab kokku summeerida lisaks arve täpsusele ka klassifikaatorite, alus/info ja tasu definitsiooni täpsusega.

Andmete korrektsuse mõttes on oluline, et varasemas perioodis ei oleks samaaegselt võlas ja ettemakstud arveid. Arvete tasumisi on võimalik korrigeerida kannete muutmisega või lisamisega.

Arvete tasumise korrigeerimiseks on programmi poolt kolm lahendust.

Esimesed kaks on mõeldud varasemate perioodide korrigeerimiseks. Kolmas on mõeldud ettemaksude jagamiseks uutele arvetele, kui mitme kuu jooksul ei ole uusi laekumisi toimunud.

Määramata laekumiste korrigeerimine

Muudetakse Kassa/panga kannete arve kuupäevi ja numbreid nendel kannetel, mis ei viita arvelduste kannetele. Ei lisata uusi kandeid. Ei toimu muutust tulude ja kulude jaotuses

Valida arvelduste objekt. Korrigeerimine toimub arvelduste objektide kaupa.

Valida periood. Korrigeeritakse kõik laekumised kuni valitud perioodi lõpuni.

Käivitatakse Arvelduste moodulist ülevalt menüüst Haldus -> Korrigeerimised -> Arvete tasumine -> Määramata laekumised. Kasutajal peab olema valitud Arvelduste objekti kannete muutmise õigus, kuigi toimub Kassa/panga kannete muutmine.

Korrigeerimise käigus asendatakse võimalusel määramata laekumiste kannetel arve kuupäev ja number võlas oleva arve numbri ja kuupäevaga. Kuna summasid ei muudeta, siis teatu olukorras võivad tekkida ettemakstud arved, mis korrigeeritakse järgmise protseduuriga.

Korrigeerimiste kohta koostatakse logi fail dk_korrig_1_xx.txt, kus on näha tehtud muudatused. Kui korrigeerida ühte Arvelduste objekti kaks korda, siis esimene logi fail kustutatakse.

Korrigeerimisi ei ole võimalik tühistada. Enne korrigeerimist peaks andmebaasist olema tehtud koopia.

Mõistlik on koostada enne korrigeerimist Arvete tasumise trükivorm ja võrrelda seda peale korrigeerimist koostatud vormiga.

Ettemakstud arvete korrigeerimine

Lisatakse uued Kassa/panga kanded. Olemasolevaid kandeid ei muudeta. Ei toimu muutust tulude ja kulude jaotuses.

Valida arvelduste objekt. Korrigeerimine toimub arvelduste objektide kaupa.

Valida periood. Korrigeeritakse kõik ettemakstud arved kuni valitud perioodi lõpuni.

Käivitatakse Arvelduste moodulist ülevalt menüüst Haldus -> Korrigeerimised -> Arvete tasumine -> Ettemakstud arved. Kasutajal peab olema valitud Arvelduste objekti kannete muutmise õigus, kuigi toimub Kassa/panga kannete lisamine.

Korrigeerimiste kohta koostatakse logi fail dk_korrig_2_xx.txt, kus on näha tehtud muudatused. Kui korrigeerida ühte Arvelduste objekti kaks korda, siis esimene logi fail kustutatakse.

Lisatud kannetele on tulnud veerus tunnus: dk_korrig_2_2020. Tunnuse järgi on vajadusel võimalik kõik lisatud kanded kustutada. Enne korrigeerimist peaks andmebaasist olema tehtud koopia.

Mõistlik on koostada enne korrigeerimist Arvete tasumise trükivorm ja võrrelda seda peale korrigeerimist koostatud vormiga.

Ettemaksude jagamine

Lisatakse uued Kassa/panga kanded. Olemasolevaid kandeid ei muudeta. Võib toimuda muutus tulude ja kulude jaotuses.

Korrigeerimine toimub analoogiliselt automaatse laekumise impordiga. Eeldatakse, et laekunud summa on 0 ja toimub ainult ettemaksude jagamine võlas arvetele.

Valida Kassa/panga objekt, kuhu lisatakse uued kanded. Lisamise tulemusena jääk ja deebet/kreedit käive ei muutu, sest lisatakse sama summaga pluss ja miinus kanded.

Valida üks päev, mis kuupäeva seisuga korrigeerimine toimub ja mis kuupäevaga uued kanded lisatakse.

Käivitatakse Kassa/panga moodulist ülevalt menüüst Tegevused -> Ettemaksude jagamine

Korrigeerimise käigus lisatakse miinus kanne varasema ettemaksuga ning pluss kanne võlas arvete kuupäeva ja numbriga ettemaksu summa ulatuses. Kui ettemaks on suurem, kui võlas arveid, siis lisatakse uus ettemaksu summa. Ettemaksu kandel on arve numbriks sõna: ettemaks. Kanded tehakse koos klassifikaatoritega

Lisatud kannetel on tulnud veerus tunnus: ettemaksu jagamine.

Protseduur: