PMen juhend

Arveldused


Käibemaks

Arvelduste kandega salvestatakse käibemaksuga maksustatav summa, käibemaksu nimekirja rida (käibemaksumäär) ja kaks käibemaksu summat. Saab sisestada kandeid, kui maksustatav summa või käibemaks on 0.

Kui valida käibemaksumäär, siis programm arvutab käibemaksu summad. Käibemaksu summad võib üle kirjutada, kui käibemaksu summa ei ole täpselt arvutatud protsendi järgi.

Käibemaksu määrade nimekirjas on kaks erinevat protsendi lahtrit. Esimest kasutatakse tavalise käibemaksu korral ja teist pöördkäibemaksu korral. Vastavalt protsendile arvutatakse kandele kaks käibemaksu summat. Üldjuhul üks protsent ja summa on 0 või puudub.

Esimene käibemaksu summa summeeritakse ostja või hankija nõudesse ning deklaratsiooni. Teine summa summeeritakse ainult deklaratsiooni.

Käibemaksu määrade nimekirjas saab valida käibemaksu summa kannetele kontod ja kulu/tulu liigi. Kui jäävad valimata, siis kasutatakse kontosid, mis on valitud põhikandele.

Kui on mitu sama protsendiga käibemaksu rida ja andmete importimisel tuleb tuvastada automaatselt, milline rida valida, siis on võimalik näidata vaikimisi käibemaks, mis valitakse eelisjärjekorras.

Käibedeklaratsioon

Vorm KMD

Käibedeklaratsioon koostatakse Arvelduste mooduli kannete põhjal.

Summeeritakse kande kuupäeva järgi.

Arvestuse periood on üks kuu, mis määratakse perioodi lõpu kuupäeva järgi.

Aruande saab koostada ühe valdkonna, valdkonna koodi või üle kõikide valdkondade.

Kanded peavad olema seotud käibemaksu nimekirja reaga (käibemaksumääraga), mis kuuluvad deklareerimisele.

Summad jagatakse deklaratsiooni ridadele rea numbri järgi. Rea numbrid peavad olema sisestatud käibemaksude nimekirjas eraldi ostuarvete ja müügiarvete kohta.

Ühte kannet saab summeerida mitmele deklaratsiooni reale, kui sisestada mitu rea numbrit. Numbrid tuleb eraldada semikooloniga ja ilma tühikuteta.

Igale reale saab summeeerida nii ostjate, kui ka hankijate kandeid. Kande tüübi määrab Objektide nimekirja Pank linnuke.

Käibemaksuga maksustatavad summad on võimalik summeerida ridadele 1;2;3;6;7;8;9

Käibemaksu summad koos pöördkäibemaksuga summeeritakse ridadele 4;5;10;11

Kui teatud summad tuuakse välja sealhulgas, siis tuleb käibemaksu nimekirjas näidata täpne rea number. Näiteks 6.1

Kui summasid tuleb näidata erinevatel ridadel, siis tuleb käibemaksude nimekirja lisada erinevad read.

Ridadel 5.3 ja 5.4 sõiduautode arv tuleb sisestada eraldi nimekirjas ülevalt menüüst Nimekirjad-> Sõiduautode arv.

Vorm KMD INF

Summeeritakse dokumendid (arved), kui tehingute summa ühe tehingupartneri kohta ületab 1000 eurot.

Üks arve võib olla kajastatud mitme kuu aruandes.

KMD INF vormi koostamise käik:

-) koostatakse deklareerimise kuu arvete koond kannetest, mis on seotud deklareeritava käibemaksu määraga ja asutus/isik kuulub deklareeritavate hulka.

-) summeeritakse kanded, mis moodustavad arve summad käibemaksu määrade lõikes. Kanded võivad summeeruda ka teistest kuudest, mitte ainult deklareeritav kuu.

-) summeeritakse koond, kus üks arve kokku.

-) summeeritakse koond, kus üks tehingupartner kokku.

-) kustutatakse alla piirmäära tehingupartnerid.

-) salvestatakse piirmäära ületavad arved.

-) summeeritakse INF read.

-) kontrollitakse erisust 03.

-) kustutatakse read, kui puudub käibemaksu protsent.

Vorm KMD INF A osa

Koondatakse ostjate objektid

Veerus 6 näidatakse arve kokku summa ilma käibemaksuta.

Veerus 9 näidatakse arve summa, mis on aluseks käibemaksu arvutamisel esimese protsendi järgi (9 või 20)

Veerus 7 näidatakse maksumäär mis on sisestatud esimeses või teises protsendi lahtris.

Vorm KMD INF B osa

Koondatakse hankijate objektid.

Veerus 6 näidatakse arve kokku summa koos käibemaksuga

Veerus 8 näidatakse sisendkäibemaksu summa

Pöördkäibemaks

Kui väljastame arveid pöördkäibemaksuga, siis esimene protsent on tühi ja teine 20. Ostja KMD rea number on 9 ja erisuse kood 02

Kui saame arve pöördkäibemaksuga, siis esimene protsent on tühi ja teine 20. Hankija KMD rea numbrid 1;5;7.1 ja erisuse kood 12

Mõlemal juhul saab kasutada sama käibemaksu rida.