PMen juhend

Palgaarvestus


Maksud ja maksed alates tasumiseks 2018

Tulumaks, sotsiaalmaks, töötuskindlustus ja kogumispension arvutatakse tasumiseks kuude kaupa. Tulumaks, töötuskindlustus ja kogumispension arvutatakse maksuameti väljamakse liikide kaupa. Sotsiaalmaks arvutatakse väljamakse kuu töötasude arvestatud kuude kaupa.

Arvutamine toimub, kui lisada, korrastada või kustutada töötasude kanne. Arvutamist ei toimu, kui korrastada töötasu kandel maksude ja maksete summasid. Muuta võib ainult neid kandeid, mis on seotud läbi tasuliigi maksuameti väljamakse liigiga. Arvutamist ei toimu, kui muuta palk panka summat.

Arvutamine toimub üle ühe töötaja kõikide töölepingute kõikides allüksustes ja valdkondades. Võimalik on seada piirang valdkonna koodi järgi, kui erinevate valdkondade põhjal tuleb koostada erinevad TSD vormid. Tulumaksu, sotsiaalmaksu ja töötuskindlustuse arvutamise tunnused määratakse töötajate maksude tunnuste nimekirjas, mida saab avada kas ülevalt menüüst Nimekirjad->Töötajate maksude tunnused või töötajate nimekirjast hiire parema nupuga menüüst Tunnused (Ctrl+U). Kui liikuda töötajate nimekirjas ühe nime pealt teisele, siis Töötajate tunnuste nimekiri uueneb automaatselt ja ei pea vahepeal sulgema. Kogumispensioni tunnused määratakse endiselt töötajate nimekirjas. Varem kasutatavad tunnused töötajate ja töölepingute nimekirjas kehtivad kuni 2017.a. lõpuni.

Arvutamine toimub korrigeerimise põhimõttel. Summeeritakse kokku terve kuu maksustatav summa ja varasemad maksud. Arvutatakse uued maksud ja lahutatakse varasemad maksud. Jääk jagatakse proportsionaalselt ühe töölepingu kannetele, mis algatas arvutused ja ei ole varasemas palgalehes. Ei sõltu allüksusest.

Kui toimub tagasiarvestus (uus kanne viitab varasemale kande numbrile ja aastale), siis maksud arvutatakse varasema kande tasumiseks kuu järgi.

Maksude tunnused ja maksude määrad peavad jääma kuupäevaliselt kogu varasema perioodi kohta. Kui teatud kuupäevast toimub muudatus, siis tuleb uue kuupäevaga lisada uus rida. Kasutatakse kuu viimasel päeval kehtivaid tunnuseid ja määrasid. Viimane rida kehtib tähtajatult. Kui töötajate maksude tunnustes ei ole ühtegi rida, siis kasutatakse vaikimisi väärtusi (vt.vastava maksu juures)

Tähelepanu ühinevad asutused!

Kui detsembri töötasud makstakse välja jaanuaris, siis peab arvestama, kui üks inimene töötab mitmes asutuses (eraldi andmebaasid), siis tuleb määrata ühes asutuses maksuvaba väiksem või võrdne, kui kõikidest asutustest kokku summeeritult oleks õigus kasutada.

Eraldi TSD

Kui ühes andmebaasis on mitme asutuse raamatupidamised ja tuleb esitada eraldi TSD vormid, siis tuleb kasutada valdkonna koode. Tähelepanu olukorras, kui on kasutatud valdkonna koode, aga eraldi TSD vormi ei pea esitama.

Programm arvutab maksud valdkonna koodi piires ja kasutab vastava valdkonna koodiga seotud maksude tunnuseid. Valdkonna kood määratakse läbi valdkonna valiku. Mitu valdkonda võivad olla sama valdkonna koodiga. Sellisel juhul arvutatakse maksud üle mitme valdkonna.

Valdkonna koodi ei määra hetkel valitud valdkond, vaid töölepinguga seotud valdkond. Maksude tunnuste valdkond määratakse töötajate maksude tunnuste nimekirjas. Ühel töötajal saab kehtida samal kuul erinevate valdkonna koodidega mitu erinevat tunnust. Näiteks ühes kasutab maksuvaba ja teises mitte.

Programmi seadistuses saab määrata, kas maksud arvutada sõltuvalt töölepinguga seotud valdkonna koodist või mitte.

Tulumaks ja maksuvaba

Tulumaksu arvutamiseks on 3 tunnust:

Kui töötaja soovib kasutada maksuvaba, siis vaikimisi rakendub üldine maksuvaba, mis on sisestatud maksude määrade nimekirjas. Kui töötaja soovib ise määrata maksuvaba tulu, siis tuleb see sisestada töötaja maksude tunnuste nimekirjas. Kui teatud kuupäevast töötaja ei soovi kasutada maksuvaba, siis tuleb lisada uus rida tunnusega - Ei ole maksuvaba. Kui töötaja maksude tunnustes on maksuvaba 0 või suurem, kui üldine maksuvaba, siis rakendub üldine maksuvaba. Sõltuvalt maksuvaba arvutamisel aluseks olevast summast, võib maksuvaba jääda väiksemaks, kui üldine või soovitud maksuvaba summa. Hetkel on maksuvaba arvutamisel aluseks olev summa sama, mis tulumaksuga maksustatav summa.

Kui töötajate maksude määrade nimekirjas puudub tulumaksu arvutamise tunnus, siis vaikimisi arvutatakse tulumaks ja maksuvaba ei kasutata.

Sotsiaalmaks

Sotsiaalmaksu arvutamiseks on 3 tunnust:

Kuumäära kontrollitakse ja sotsiaalmaksu arvutatakse igas arvestuse kuus eraldi, mis jäävad tasumiseks perioodi. Näiteks, kui detsembris makstakse tulemustasu, mis on arvestatud kolme viimase kuu eest, siis sotsiaalmaksu arvutatakse oktoobris, novembris ja detsembris. Arvutamisel summeeritakse sisse kõik sama kuu arvestatud summad, mis võivad olla tasutud varasematel kuudel. Korrigeerimise tulemus näidatakse tasu real, mis ei ole veel palgalehega seotud.

Selleks, et arvutada sotsiaalmaksu vähemalt kuumääralt, tuleb lisada vähemalt üks töötasu rida. Avestuse summa võib olla null.

Kui töötaja on olnud arvestuse kuus puhkusel või haige, siis arvutatakse kuumäär proportsionaalselt tööl oldud päevadega.

Kui töötajate maksude määrade nimekirjas puudub sotsiaalmaksu arvutamise tunnus, siis vaikimisi arvutatakse sotsiaalmaks arvestatud summalt.

Töötuskindlustus

Töötuskindlustuse arvutamiseks on 3 tunnust:

Kui töötajate maksude määrade nimekirjas puudub töötuskindlustuse arvutamise tunnus, siis vaikimisi arvutatakse töötuskindlustus sõltuvalt vanusest.

Kogumispension

Kogumispensioni arvutamine määratakse töötajate nimekirjas alguse ja lõpu kuupäevaga. Alates 2018 kehtib kõigile ühine protsent, mis on määratud maksude määrade nimekirjas.

Kogumispensioniga liitunute nimekirja saab kontrollida vastava faili eksportimise ja importimisega pensionikeskuse kodulehel.

Maksude ülekandmine Kassa/panga moodulisse alates 08.01.2018.a.

Maksude ülekandmiseks tuleb Kassa/panga moodulis valida ülevalt menüüst Import/eksport -> Import -> Palgaarvestus -> ...

Summeeritakse valitud kuu maksud valitud valdkonna piires, aga teatud määratud allüksused.

Allüksuste määramiseks on kaks võimalust:

Peab arvestama, et mõlemad võimalused toimivad samaaegselt.

Uue võimaluse vajadus tekkis seoses andmebaaside liitmisega, kui on vaja jaanuari alguses maksud üle kanda erinevate viitenumbritega. Seadistuses tuleb sisestada ühe endise asutuse viitenumber ja märgistada selle asutuse allüksused ning teha kassa/pangas ülekanne. Siis teise asutuse viitenumber, märgistused jne.