PMen juhend

Üldine


Jooksev rida, valitud rida

Kannetes ja nimekirjades on alati üks rida jooksev rida. Jooksev rida ei ole valitud rida. Valitud ridu võib olla samaaegselt mitu. Valitud ridade märgistamiseks loe jaotust Märgistamine. Jooksva rea ja märgistatud rea eristamiseks teistest ridadest kasutatakse erinevaid tausta värve. Jooksva rea tausta värve saab kasutaja ise oma seadistuses muuta. Värvide muutmiseks loe Kujunduse jaotust.

Kui nimekirjast valiku tegemine eeldab ühe või mitme rea valikut ja ühtegi rida ei ole valitud, siis automaatselt märgistatakse valituks jooksev rida.

Jooksva rea muutmiseks saab kasutada klaviatuurilt noole nuppe ülesse ja alla või hiire nupuga klikkides uuel real. Jooksev rida muutub, kui otsida nimekirjadest klaviatuurilt etteantud sümbolite järgi. Otsimise kohta loe jaotust Sorteerimine ja otsimine.

Märgistamine

Kui liikuda kannetes või nimekirjades, siis ei ole valitud ühtegi rida. Alati on üks jooksev rida. Teatud olukordades on vaja viidata ühele, mitmele või kõikidele ridadele.

Kui on vaja valida üks rida, siis automatselt jooksev rida märgistatakse valitud reaks

Kui on vaja valida mitu rida, siis tuleb kasutada märgistamist. Märgistatud rida on erineva tausta värviga ülejäänud ridadest. Märgistatud rea värvid sõltuvad Windows'i seadistusest.

Märgistada saab vahemikke ja/või üksikuid ridu

Vahemikku saab märgistada kui liikuda esimesele soovitud reale, vajutada klaviatuurilt Shift nupp alla ja liikuda ülesse-alla nuppudega viimasele soovitud reale. Samuti saab vahemikku märgistada, kui liikuda esimesele soovitud reale, vajutada Shift nupp alla ja klikkida samaaegselt hiire vasaku nupuga viimasel soovitud real. Märgistada saab mitu vahemikku.

Üksikuid ridu saab märgistada ja mitte märgistada, kui vajutada klaviatuurilt Ctrl nupp alla ja klikkida samaaegselt hiire vasaku nupuga soovitud ridadel.

Korraga kõik read saab märgistada, kui valida klaviatuurilt Ctrl + A.

Märgistusi saab eemaldada, kui vajutada klaviatuurilt Esc nuppu.

Sorteerimine ja otsimine

Kannetes ja nimekirjades on alati read sorteeritud teatud veergude järgi. Sorteeritud veeru järgi saab etteantud sümbolite järgi otsida soovitud rida. Kui rida algab etteantud sümbolitega, siis viiakse jooksev rida esimesele leitud reale. Kui rida ei leita, siis viiakse esimesele reale. Kui liikuda noolte abil ülesse-alla, siis otsimise sümbolite jada kustutatakse

Teatud nimekirjades, kus on kasutusel kood ja nimi, toimub automaatne sorteerimine koodi või nime järgi. Kui esimene etteantud sümbol on number, siis sorteeritakse koodi järgi. Kui esimene on täht, siis sorteeritakse nime järgi.

Kui klikkida hiire vasaku nupuga veeru nimetusel, siis read sorteeritakse kasvavalt veeru väärtuste järgi. Kui nimekirjades on ise valitud sorteerimise veerg, siis automaatne sorteerimine sõltuvalt etteantud sümbolist enam ei toimi ja saab otsida numbrite või tähtede järgi valitud veerus.

Nimekirjades saab otsida ka sisaldumise järgi. Selleks lülitada sisse Filter, kas klaviatuurilt Ctrl+F või hiire parema nupuga menüüst Filter. Kui filter on peal ja anda ette sümboleid, siis kuvatakse ainult need read, mis sisaldavad teksti sees etteantud sümbolite jada. Kui ei leita, siis kuvatakse uuesti kõik read.

Võrgustik

Võrgustik on jooned nimekirjade ridade ja veergude vahel. Vaikimisi ei ole võrgustik valitud. Kui võrgustik on valitud, siis on võimalik veeru päises hiire nuppu all hoides muuta veergude laiust ja järjestust. Muudatusi ei salvestata.

Võrgustiku saab valida, kui vajutada klaviatuuril Ctrl+G või hiire parema nupuga menüüst Võrgustik.

Korrasta kõik

Kassa/panga, Arvelduste, Pearaamatu ja Eelarve moodulis on võimalik korrastada korraga kõik märgistatud kanded. Korrastada saab ühe veeru kaupa, kas kontot, tulu/kulu klassifikaatoreid, allikat või rahavoogu.

Selleks tuleb esmalt märgistada kanded ja siis valida ülevalt menüüst Kanded -> Korrasta kõik -> ... ja soovitud klassifikaator. Peale asendamise nõusolekut salvestatakse muudatused automaatselt. Muudatust tühistada ei saa.

Värskendamine

Kui andmebaasis tehakse andmetes muudatusi, siis kasutaja arvuti ekraanil muudatused ei kajastu automaatselt.

Nimekirjade värskendamiseks tuleb klaviatuurilt Ctrl+R või hiire parema nupuga menüüst Lugeda.

Kannete värskendamiseks on üleval menüüs Tegevused -> Kanded või all tööribal nupp Kanded.

Jäägi arvutamiseks on üleval menüüs Tegevused -> Jääk või all tööribal nupp Jääk.

Kujundamine

Kasutaja seadistuses Kujundamise jaotuses saab muuta kannete värve. Kanded jagunevad kolmeks:

Igale kande grupile saab määrata kolm värvi:

Valitud rea või ridade värvid sõltuvad Windows'i seadistusest. Tavaliselt sinine taust ja valge tekst.

Kõik värvid segatakse kokku kolmest põhivärvist: punane, roheline sinine. Ühe põhivärvi kogust saab määrata 0-st kuni 255-ni.

Värvi segamiseks valida, millist komponenti soovitakse muuta ja sisestada vastav põhivärvide kogus. Plussi ja miinusega saab muuta kogust ühe ühiku kaupa. Üks koguse ühik muudab värvi tooni väga vähe.

Kui värvide kombinatsioon on sobilik, siis saab selle salvestada lemmikuks. Kui värvide segamine ebaõnnestub, siis alati saab laadida lemmikutesse salvestatud kombinatsiooni või ühe kahest PMen koostatud kombinatsiooni.

Näiteid:

must 0, 0, 0; valge 255, 255, 255; punane 255, 0, 0; kollane 255, 255, 0; pruun 128, 128, 0

Lisaks saab valida teksti fonti ja suurust. Kui on teada soovitud fondi nimetus, siis saab selle ise sisestada. Jooksvat rida saab rõhutada fondi kaaluga: paks või rasvane.