PMen juhend

Üldine


Nimekirjad

Nimekirjades võib olla ühe reaga seotud palju informatsiooni. Nimekirjade aken koosneb üldjuhul kahest osast: ülemises osas on nimekiri ise ja alumises osas on jooksva rea info. Nimekirja veergudes näeme teatud olulisemat informatsiooni. All infos näeme jooksva nimekirja reaga seotud kogu informatsiooni. Andmete lisamine ja korrastamine toimub all info osas. Selleks, et töö nimekirjadega toimuks kiiremini, on mõistlik, et veergudes oleks vähem informatsiooni ja info osa välja lülitatud. Vajadusel aga peaks olema kiire võimalus kogu informatsiooni näha. Info osa sisse ja välja lülitamine toimub klaviatuurilt kombinatsiooniga Ctrl+i või hiire parema nupuga menüüst Info.

Erandina mõnedes nimekirjades avaneb info aken eraldi aknas, kui lisada või korrastada. Näiteks tüüpkannete aknad ja veel mõned.

Külgaknad

Nimekirjade aknas informatsiooni kuvamiseks ja kujunduse muutmiseks on võetud mõnedes nimekirjades kasutusele külgaknad. Külgaknad liiguvad kaasa, kui liigutada peaakent. Vajadusel saab külgaknaid eraldi liigutada. On olemas parempoolne ja vasakpoolne külgaken. Külgakende avamiseks ja sulgemiseks saab kasutada peaakna all nurkades nooltega tähistatud nuppe.

Vasakpoolses külgaknas toimub peaakna kujundamine. Muuta saab peaakna laiust ja nimekirja veergude laiust. Kui veeru laius on 0, siis veergu ei tekitata ja andmebaasist andmeid ei loeta. Kui nimekiri salvestada faili (hiire parema nupuga menüüst), siis salvestatakse ainult need andmed, mille veeru laius on suurem nullist.

Parempoolses külgaknas toimub jooksva reaga seotud informatsiooni kuvamine, muutmine ja automaatne salvestamine. Ruumi kokkuhoiu mõttes parempoolse külgakna informatsiooni all info aknas ei dubleerita.