PMen juhend

Üldine


Tulu/kulu aruanded

Üldised põhimõtted

Aruande ridadeks on tulu/kulu klassifikaatorid. Veergudeks on eelarve ja eelarve täitmise summad ning nende põhjal arvutatud väärtused (jääk, protsent, kasv jne). Eelarve täitmine võib olla kassapõhine või tekkepõhine.

Võimalik on koostada palju erinevaid aruande kombinatsioone erinevatest tulu/kulu klassifikaatoritest ja veergudest.

Tulu/kulu klassifikaatorite jaoks on max.7 taset. Igale tasemele saab valida ühe klassifikaatori. Valitud peab olema vähemalt 1 tase. Aruande ridade moodustamisel käiakse läbi tsükliliselt kõik klassifikaatori read. Iga klassifikaatori reaga käiakse läbi kõik järgmise taseme klassifikaatori read. Võimalus on määrata skeemidega, milliste klassifikaatori ridadega kanded summeeritakse aruandesse või millised read aruandes trükitakse. Nulliseid ridu ei trükita.

Aruande kombinatsioonis valitakse veergude sisu, mida aruandes soovitakse näha. Kas eelarved, täitmised või arvutatud veerud.

Moodulite erisused

Tulu/kulu aruandeid saab trükkida moodulitest: Kassa/pank, Eelarve ja Pearaamat. Põhimõtteliselt on aruanded sarnased ja sisaldavad palju ühist, aga on teatud erisused.

Kõigis on oma tulu/kulu aruannete kombinatsioonid.

Aruande kombinatsiooniga seotud Summeeritakse ja Trükitakse skeemide nimekirjad on ühised.

Kassa/panga moodulis on fikseeritud 5 veergu, millede sisu saab vähesel määral muuta. Kõik kanded aruandesse summeeritakse sõltuvalt eelnevalt valitud perioodist.

Eelarve ja Pearaamtu moodulitest trükkimisel saab eelnevalt moodustada palju erinevaid veerge. Veeru parameetritega on võimalik määrata, millise perioodi kanded vastavasse veergu summeeritakse. Lehekülgede e. veergude grupi abil saab määrata, millised veerud ühe aruandekombinatsiooni korral moodustatakse.

Kassa/pangast ja Eelarve moodulist trükkimisel on tulude ja kulude aruanded eraldi. Pearaamatust trükkimisel on tulud ja kulud ühes aruandes koos, kusjuures kulude summad on miinusega.

Summeeritakse ja Trükitakse skeemid

Summeeritakse ja Trükitakse skeemide abil on võimalik vähendada aruande ridade hulka. Kui skeemid ei ole valitud, siis moodustatakse täispikk aruanne kõikide valitud klassifikaatorite ridade kombinatsioonidega ja kõikide vahekokkuvõtetega, mille summa erineb nullist.

Summeeritakse skeemidega määratakse, millised klassifikaatori ridadega seotud kanded summeeritakse aruandesse.

Trükitakse skeemidega määratakse, millised klassifikaatorite read aruandes trükitakse.

Kui teatud klassifikaatorite ridu aruandesse ei summeerita, siis neid kindlasti ei trükita, sest nulliseid ridu ei trükita.

Summeeritakse ja trükitakse skeemide moodustamine toimub sarnaselt. Summeeritakse skeemide erisus on see, et saab määrata, kas valitud klassifikaatori read on kaasaarvatud või väljaarvatud. Kui on valitud väljaarvatud read, siis aruandesse summeeritakse ülejäänud read. Kui väljarvatud skeemi korral ei ole ühtegi klassifikaatori rida valitud, siis võetakse aruandesse kõik kanded, kus vastav klassifikaator puudub.

Skeemide moodustamiseks tuleb avada vastav nimekiri ja lisada uus skeem. Skeemi lisamisel tuleb valida klassifikaator, mille kohta skeem moodutatakse ja anda sisu kirjeldav nimi ning salvestada. Klassifikaatori ridu saab valida, kui nimekirjas skeemi nime peal vajutada hiire paremat nuppu ja valida märgistused.

Pilt

Avaneb eraldi aken, kus vasakul pool on valitavad klassifikaatori read ja paremal pool on valitud klassifikaatori read.

Pilt

Klassifikaatorite ridu saab tõsta vasakult paremale ja paremalt vasakule hiirega lohistades või vajutada nuppu nool paremale või vasakule. Korraga saab ka märgistada mitu rida. Topelt nool paremale ja vasakule tõstab ringi terve klassifikaatori.

Kui vaadata või muuta teiste skeemide märgistusi, siis eraldi akent ei pea vahepeal sulgema, vaid võib liikuda nimekirjas uuele reale.

Veerud ja Leheküljed

Tulu/kulu liikide täiendavad vahekokkuvõtted

Tulu/kulu liike on võimalik grupeerida põhitegevuse, investeerimise , finantseerimise ja likviidsete varade kaupa.

Valikuid saab teha nimekirjas ridu lisades/korrastades või klassifikaatorite seadistuses, kus korraga kõikidele tuntud ridadele lisatakse vastav kood.

Täiendava vahekokkuvõtte tunnuse jaoks on eraldi koodi veerg. Koodi formaat on ühine eraldi koodi veeru ja tulu/kulu liigi koodi veerule. Tulu/kulu aruandes liidetakse koodid kokku (max.pikkus 16 sümbolit). Programmi moodulite kannetes ja teistes nimekirjades eraldi vahekokkuvõtte veergu ei näidata.