Nõuete kinnipidamine ja import kassa/panka
Arvelduste moodulis koostatud nõuded on võimalik importida palgaarvestuse kinnipidamistesse, mis omakorda on võimalik importida kassa/panka. Kassa/panka imporditakse need kinnipidamised kahekordselt. Esiteks töötasu kassakuludesse. Teiseks nõuete laekumisena.

Tasuliigi moodustamine
Lisada uus tasuliik algoritmiga: Arve kinnipidamine. Kui arvete kinnipidamiseks oli juba varem tasuliik olemas, siis võib ka algoritmi korrastada. Määrata tasuliigile konteering: Deebet töötasu arveldused ja kreedit kinnipidamised töötasust. Ei ole vaja näidata nõuete kontot, kus arved on koostatud. Kindlasti tuleb tasuliigil näidata töötasude kulu liik. Vajadusel ka teised klassifikaatorid, kui nad ei ole allüksusega määratud. Kulu liik tuleb valida sellepärast, et arvete kinnipidamine ei ole seotud töötasu arvestuse reaga nagu on teised kinnipidamised.
Püsiandmete lisamine
Igal töötajal peab olema püsiandmetes rida arvete kinnipidamise tasuliigiga. Vajadusel on võimalik näidata asutus/isik, kui töötajal soovitakse kinnipidada mõnele teisele isikule esitatud nõuet. Samuti tuleb näidata saaja, arveldusarve ja pank, kui kinnipidamise kohta tuleb koostada ülekanne mõnele teisele asutusele.
Import arveldustest palgarvestusse
Valida menüüst Tegevused -> Arvuta kinnipidamine arve alusel. Imporditakse arvestuse perioodi 15-ndast kuupäevast kuni järgmise kuu 15-nda kuupäevani koostatud arved arve kuupäeva järgi. S.t., et arvestuse kuu eest koostatud arved peavad olema tehtud kuu lõpus või järgmise kuu alguses. Imporditakse kogu arve summa sõltumata tekkepõhise tulu kuust (kande kuupäevast). Imporditud summasid ei saa palgaarvestuses muuta. Vajadusel võib kustutada või uuesti importida. Import käivitab automaatselt arvutused. S.t., et võib importida enne või peale palkade arvutamist. Kui kinnipidamine on juba palgalehega seotud, siis uuesti ei impordita.
Import palgarvestusest kassa/panka
Import toimub kahes osas (Kinnipidamised ja Kinnipidamised (tulud)), et vajadusel saaks kulu ja tulu kanded importida erinevatele kassa/panga objektidele. Imporditakse korraga terve palgaarvestuse mem.orderi kuu summad sõltumata palgaarvestuse allüksusega seotud kassa/panga objektist. s.t., et kinnipidamisi ei seota kindla kassa/panga objektiga. Tulu kanded imporditakse arvelduste kannete põhjal. Kui nõuded on imporditud palgaarvestusse, siis ei tohi neid enam korrastada, sest muidu imporditakse kassa/panka vale summa.