Maksegraafik
Maksegraafik on eraldi tabel, mis ei ole seotud raamatupidamisse kannetega. Maksegraafik arvutatakse arvelduste programmi sisestatud nõude põhjal. Maksegraafik sisaldab intressi arvestust. Maksegraafikus jagatakse ühe nõude summa koos intressiga võrdsetes osades teatud arvu kuude peale.

Maksegraafiku koostamine:
-) valida arvelduste programmi nõuete objekt.
-) liikuda aktiivse reaga ühe nõude kande rea peale, millega on määratud arve kuupäev ja number ning asutus/isik.
-) valida menüüst Kanded -> Maksegraafik. Avaneb uus aken.
-) lisada maksegraafiku definitsioon, kus määratakse.
*) alguse kuupäev, mis hetkest hakatakse intressi arvutama. Nõude summast lahutatakse selle hetkeni toimunud laekumised.
*) esimese osamakse tasumise kuupäev. Võib olla ka 31., sellisel juhul nendes kuudes, kus on päevi vähem, on osamakse tasumise tähtaeg kuu viimane päev.
*) vajadusel perioodi lõpp, kui osamaksete ja intressi arvestus tuleb teatud kuupäevast lõpetada. Tavaliselt sisestatakse hiljem maksegraafiku katkestamise korral.
*) kuude arv, mille peale jagatakse nõude summa.
*) protsent, mis on aluseks intressi arvutamisel.
*) vajadusel muu informatsioon maksegraafiku kohta.
*) millisest asutusest või pangast on võlg ületulnud ja varasem intress.
*) võla käendajad.
*) arvelduste objekt, kus toimub intressi analüütiline arvestus.
*) kõik vajalikud raamatpidamise kontod ja klassifikaatorid, mis on vajalikud intressi arvutamisel.
-) OK abil salvestada ja väljuda maksegraafiku definitsiooni muutmise aknast.
NB! Kui muuta arvelduste kandel arve kuupäeva, numbrit või asutus/isikut, siis ei muutu see automaatselt maksegraafiku definitsioonis.

Maksegraafiku ridade arvutamine
Maksegraafiku definitsioonide aknas liikuda soovitud definitsiooni reale. Definitsioone võib ühe nõude kohta olla rohkem kui üks. Vajutada Ctrl+U või hiire parempoolse nupuga menüüst valida Graafik. Avaneb uus aken maksegraafiku ridade kohta. Maksegraafiku arvutamiseks või ümberarvutamiseks vajutada Ctrl+U või hiire parempoolse nupuga menüüst Arvuta.
Arvutusalgoritm:
-) kustutatakse varasem arvutus.
-) summeeritakse maksegraafiku definitsiooniga määratud arve nõude summa. Summeeritakse üle kõikide arvelduste nõuete objektide (väljaarvatud viivise ja intressi objektid) ilma perioodi piiranguta.
-) lahutatakse kõik arve laekumised (mitte viivise ja intressi laekumised) kuni maksegraafiku intressi arvutamise alguse kuupäevani.
-) kui nõue on 0 või väiksem, siis arvutus katkestatakse, muidu:
-) lisatakse maksegraafiku 0 rida, kus fikseeritakse intressi arvutamise alguse kuupäev ja võla summa.
-) arvutatakse intressi summa iga kalendripäeva eest maksegraafiku alguse kuupäevast kuni 1.makse alguse kuupäevani, millest on lahutatud 1 kuu.
-) arvutatakse ühe osamakse suurus R koos intressiga hariliku annuiteedi meetodil. R = (võlg * 30p.intress) / (1 - (1 + 30p.intress) astmel miinus maksete arv)
-) tehakse tsükkel osamaksete arv n korda või kuni perioodi lõpuni, kus loendur j=1..n:
-) arvutatakse järgmise tasumata osamakse suurus A(n-j). A(n-j) = R * (1 - (1 + 30p.intress) astmel -(n - j))
-) arvutatakse osamakse suurus ilma intressita s.o. jooksva kuu tasumata osamakse miinus järgmise kuu tasumata osamakse A(n-j).
-) arvutatakse osamakse intress s.o. osamakse suurus koos intressiga R miinus osamakse suurus ilma intressita.
-) lisatakse maksegraafiku rida. Esimese rea korral lisatakse intressile varasem intress perioodi algusest.
-) arvutatakse järgmine maksepäev.
-) tsükli algusesse.
Maksegraafiku ridu saab lisada, korrastada ja kustutada. Kui muuta kuupäeva, siis arvutatakse ringi kõikide suurema rea numbriga ridade kuupäevad.

Intresside import arveldustesse
Arvelduste programmis valida viivise(intressi) objekt. Viivise objekt määratakse objekti korrastamisel. Valida periood. Maksimaalselt 1 kuu. Valida menüüst Import/eksport -> Import -> Intress.
Imporditakse maksegraafikutest kõik valitud perioodi arvestatud intressid. Kande kuupäevaks jääb maksepäev. Eelduseks on, et maksegraafiku definitsioon oleks seotud valitud arvelduste objektiga.

Dokumentide trükkimine
Seadistuses kasutaja parameetrite all tuleb näidata kataloog, kus asuvad dokumentide aluspõhjad.
Liikuda arvelduste kande peale, millega on määratud võlglase nõue (arve kuupäev, number, asutus/isik).
Valida menüüst Trükk -> Õppelaenuvõlgnevuse -> Teatis,... vms.
Jälgida ülemiselt inforibalt aruande koostamise käiku ajaintervallide kaupa, kuni ilmub kas Ok või Katkestus.
Aruande koostamine õnnestus, kui dokument on salvestatud võlglase nimega.