Laekumiste import ja nõuete laekumine
Laekumiste import (pilt) võimaldab pankade ja riigikassa toimingute eksport failist kassa/panga programmi sisse lugeda laekunud summad. Importida saab teksti faile, mille alguses on tunnus #6 (ühispanga ja riigikassa korral) või VV 000767 (Hansapanga korral).
Nõuete laekumine lihtsustab kassa/panga programmis deebet kannete sisestamist eeldusel, et nõue on arvelduste programmi sisestatud. Kui kande sisestamise aknas muuta arve kuupäeva, arve numbrit või asutust/isikut, kellega toimub arvlemine, siis avaneb automaatselt laekumata arvete aken (pilt)
Laekumiste importi ja nõuete laekumist saab kasutada eraldi, aga nad toimivad ka koos (pilt). Samaaegselt võib toimuda ka mitme laekumise import (pilt).
Laekumiste import:
-) Koostada oma panga programmis toimingute eksport fail.
-) Valida kassa/panga programmis objekt ja periood, kuhu laekumisi soovitakse importida. Võib ka hiljem muuta.
-) Valida Import/eksport menüüst Import ja Laekumised panga failist. Kui seadistuses ei ole import faili nimi ja asukoht määratud, siis avaneb aken, kus tuleks leida imporditav fail. Kui uusi laekumisi ei soovita juurde lugeda, siis võib faili avamise katkestada.
-) Avaneb panga laekumiste aken, kus kanded sõltuvad valitud perioodist ja kassa/panga objektiga seotud arveldusarve numbrist. Kui on valitud kõik objektid, siis on näha kõikide pankade laekumised. Kui peale panga laekumise akna avamist muuta perioodi või objekti, siis tuleks valida tegevus Failist ja akna sisu arvutatakse ringi.
-) Laekumisi saab kassa/panga kannetesse üle tuua, kas hiirega lohistades või Impordi tegevusega. Impordi tegevuse korral võib eelnevalt märgistada mitu laekumist.
-) Kui on avanenud kassa/panga kande lisamise aken, siis panga laekumiste aknas märgistatakse see kanne ületooduks sõltumata selles, kas kanne salvestatakse või mitte. Kui ületoodud kannet soovitakse uuesti lisada, siis tuleb kõigepealt see rida teha hiire klõpsuga aktiivseks ja vajutada Insert nuppu, et märgistus maha võtta.
-) Kassa/panga kande lisamise akna avamisel püüab programm panga kande põhjal täita kuupäeva, dokumendi numbri, summa, arve kuupäeva, arve numbri, info, asutus/isiku ja maksja väljad. Dokumendi numbri välja täitmine sõltub seadistusest. Arve numbri ja kuupäeva püüab programm lugeda selgitusest. Arve numbriks loetakse sõnadele arve nr, arve, nr, number järgnevat teksti, mis algab numbriga ja lõpetab järgmine tühik. Kui programm leiab numbri, siis sellele järgnevat teksti püüab tõlgendada kuupäevaks. Asutus/isikut otsitakse kõigepealt viitenumbri ja registri koodi järgi, siis viitenubri järgi, siis registri koodi järgi. Kui programm leidis arve numbri ja kuupäeva, siis arveldustes koostatud arve järgi. Maksjat otsitakse kõigepealt arveldusarve ja registri koodi järgi, siis registri koodi järgi, siis arveldusarve numbri järgi, siis nime järgi. Nime järgi otsimisel tõstetakse kolm sümbolit korra ette ja korra taha ning jäetakse järgimööda ka ära. Kui asutus/isikut ei leitud ja arve number puudub, siis valitakse saaja ka asutus/isikuks.
-) Kui programm leidis arve kuupäeva, arve numbri või asutus/isiku, siis avatakse automaatselt arvete laekumise aken. Puuduvad väljad tuleb täita ise või lugeda arvete laekumise aknast. Ühe laekumise võib kassa/panga kannetesse salvestada mitmeosaliselt, kasutades selleks salvestada nuppu. Järgmise kande summaks pakub programm laekumise ja salvestatud summade vahe.
Nõuete laekumine:
-) Nõuete laekumise aken avaneb automaatselt deebet kande lisamisel, kui muuta arve kuupäeva, arve numbrit või asutus/isikut. Samuti laekumiste impordi korral, kui vähemalt üks kolmest väljast on täidetud. Sulgub autommtselt koos kande akna sulgemisega,
-) Avamisel ja arvuta nupule vajutamisel leitakse kõik laekumata või ettemakstud arved kontode ja tulu/kulu klassifikaatorite lõikes, kus arve kuupäev, arve number ja asutus/isik langevad kokku kandele valituga. Sõltub valitud valdkonnast.
-) Nõuete laekumise aknast saab ühe kaupa hiirega lohistades või Ok nupule vajutades laekumata arve põhjal täita laekumise kanne. Kande kirjelduse import sõltub seadistusest.
-) Kui enne arve kuupäeva, arve numbri või asutus/isiku muutmist sisestada summa, siis programm kannete salvestamisel pakub salvestamata jääki ja ei lase salvestada kandeid üle etteantud summa.