Üldine põhimõte
Maksude algoritmid
Tuludesse/kuludesse jagamine
Asutus/isiku määramine
Maksude nimekiri
Maksude definitsioonid
Maksude kogused

Üldine põhimõte

Arvete programmi sisestatakse lähteandmed, mille põhjal arvelduste programmis importimisel genereeritakse automaatselt arved. Arvete programmis tulevad lisada allüksused, mis seotakse arvelduste objektiga. Allüksuste alla koostatakse klientide nimekiri, kellele arveid hakatakse esitama. Arvete programmis on kaks objekti: maksude definitsioonid ja kogused. Maksude definitsioonide all näidatakse kellele, mis alusel ja mis tingimustel arved koostada. Maksu definitsioon seotakse maksude nimekirja ühe reaga. Maksude nimekiri on seotud algoritmiga, kuidas maksu arvutada. Objekti all kogused näidatakse nende maksude kogused, mis seda eeldavad.Maksude algoritmid

Kõik algoritmid toimivad põhimõttel kogus korda hind.

1.algoritm: Kogus
Maksu hind, mis on sisestatud hindade nimekirja, korrutatakse kogusega, mis sisestatud arvete programmi objekti alt kogused.
2.algoritm: Kogus (mõõtur)
Analoogiline algoritmiga kogus, kuid koguse arvutab programm mõõturi näitude järgi.
3.algoritm: Kuu kogus (autom.kogus)
Analoogiline algoritmiga kogus, kuid kui kogus jääb sisestamata, siis programm võtab automaatselt koguseks kuu tööpäevad.
4.algoritm: Kuu summa (autom.kogus)
Hind saadakse, kui maksu hindade nimekirja sisestatud summa jagatakse tööpäevadega. Koguseks on tööpäevad. Vaikimisi terve kuu.
5.algoritm: Püsiv kogus
Maksu hind korrutatakse kogusega, mis on püsivalt maksu defineerimisel määratud. Sobib kasutamiseks, kui koguseks on pereliikmed, ruutmeetrid vms., mis üldjuhul muutuvad harva.
6.algoritm: Püsiv summa
Maks arvutatakse sõltumata sisestatavast kogusest. Vaikimisi on koguseks 1 arvestuse periood (kuu, kvartal). Kui maks algab või lõppeb arvestuse perioodi jooksul, siis arvutatakse kuu täpsusega.Tuludesse/kuludesse jagamine

Kõiki tulude/kulude klassifikaatoreid ja kontosid saab valida allüksuste ja maksude nimekirjas. Primaarne on see, mis on valitud maksude nimekirjas. Kui maksude nimekirjas puudub, siis kasutatakse seda, mis on valitud allüksusele. Klassifikaatrite valikul tuleb otsustada, mis on mõtekas valida allüksuse juures, mis on maksude juures. Näiteks need klassifikaatorid, millega määratakse asutuse struktuur, tuleks valida allüksuste nimekirjas. Need klassifikaatorid, millega määratakse tulu/kulu liik, maksude nimekirjas. Kui lasteaiamaksu tulusid soovitakse jagada rühmade lõikes, siis tuleb vastavat asutuse struktuuri klassifikaatorit täiendada alamjaotustega. Arvestatud summade deebet konto on määratud arvelduste objektiga, mis on seotud arvete programmi allüksusega.Asutus/isiku määramine

Arvete koostamisel on kohustuslik näidata asutus/isik, kellega toimub arvlemine e. kelle suhtes nõue ülesse võetakse. Lisaks võib näidata saaja, kellele kaup müüdi või teenus osutati. Kui nad on samad, siis saajat ei ole vaja näidata. Laekumise korral kassa/panga programmis tuleb asutus/isik real näidata sama asutus/isik, mis arveldustes asutus/isik real, et nõue kustutada. Kassa/panga programmi maksja real tuleb näidata asutus/isik, kes maksis. Mitte kauba saaja. Kui maksja ja asutus/isik on samad, siis maksjat ei ole vaja näidata. Näiteks lasteaiamaksu korral võib ülesse ehitada nii, et asutus/isik, kellega toimub arvlemine on lapsevanem. Teenuse saaja on laps. Maksja võib olla lapse vanaema. Sellisel juhul toimub arvlemine lastevanemate kaupa. Üldises koondis on ühe lapsevanema kohta üks jääk. Kui soovitakse jääke laste kaupa, siis tuleb asutus/isikuks valida laps. Sellisel juhul ei ole hetkel programmis võimalust määrata, kes on lapsevanem. Arvete programmis andmete sisestamisel on alati näha mõlemad nimed, nii asutus/isik, kui ka saaja kuna valikud toimuvad nn. klientide nimekirjast, kus on mõlemad määratud. Et valikud oleksid veelgi lihtsamad, jaguneb klientide nimekiri allüksuste kaupa.Maksude nimekiri

Erinevaid maksusid võib olla peaaegu piiramatul hulgal. Igale maksule annab kasutaja nime, mis importimisel arveldustesse näidatakse info lahtris. Iga maksuga seotakse algoritm, millega määratakse, kuidas antud maksu arvutatakse. Lisaks veel määratakse ühik, käibemaksu arvutamise tunnus, arvestuse kuu, arvestuse periood ja vajadusel kreedit konto ning tulude/kulude klassifikaator. Arvestuse kuuga määratakse, kas tulu arvestada arve kuupäeva suhtes mõnda eelnevasse kuusse, jooksvasse kuusse või järgnevasse kuusse. Arvestuse perioodiga määratakse, kas arveid koostatakse iga kuu, korra kvartalis või aastas. Maksude hinnad sisestatakse eraldi aknas. Menüüs on tegevuste all. Iga maksu hinna korral määratakse, mis kuupäevast ta kehtima hakkab.Maksude definitsioonid

Sisestatakse arvete programmi objekti alt maksude definitsioonid. Eelnevalt peab olema valitud ka allüksus. Maksu defineerimisel näidatakse kellele millised maksusid arvutatakse. Iga maksu definitsiooni korral tuleb valida asutus/isik allüksuse klientide nimekirjast ja maks maksude nimekirjast. Samuti tuleb näidata, mis kuupäevast maks kehtima hakkab ja vajadusel mis kuupäevani. Info lahtrisse võib sisestada täiendavat informatsiooni. Algoritmi korral püsiv kogus tuleb sisestada kogus. Vajadusel võib maksu defineerimisel näidata hinna koefitsenti ja/või soodustust. Hinna koefitsent tähendab, et maksu hind korrutatakse sisestatud koefitsendiga. Näiteks koefitsendi 0,5 korral arvutatakse ainult pool maksu summast. Soodustus tähendab, et sisestatud summa lahutatakse arvutatavast maksu summast maha.Maksude kogused

Sisestatakse arvete programmi objekti alt kogused nende maksude korral, mis seda eeldavad. Ühe arvestuse perioodi eest võib sisestada ühe kliendi korral ühe maksu eest ka mitu rida. Iga koguse korral tuleb sisestada kuupäev, mis peab langema vastavasse arvestuse perioodi. Tuleb valida allüksuse klient ja maks, mis sellel kuupäeval sellel kliendil kehtib. Tuleb sisestada ka kogus. Kui maks eeldab mõõturit, siis mõõturi lõppnäit. Peale mõõturi näidu sisestamist saab kogust muuta, kuid andmed jäävad ebaloogilised. Kui eelmine mõõturi näit puudub, siis tuleb kogus endal sisestada. Info lahtris saab teha märkmeid meelespidamiseks.