Tegevusalade klassifikaator
01.01.2014.a. kehtima hakkavate tegevusalade koodidega mugavamaks opereerimiseks on PMen tegevusalade klassifikaatorisse lisatud uus koodi veerg (kood 2). Uue koodi veeru kasutamine ei ole kohustuslik, aga see võimaldab paralleelselt kasutada uut ja vana koodi. Uue koodi probleem on, et ei võimalda ühele reale kokku summeerida ühe asutuse (põhikool, gümnaasium) kulusid. Uut koodi kasutatakse ainult saldoandmiku koostamisel. Teised aruanded koostatakse vana koodi järgi. Sõltuvalt uue aasta eelarveandmiku vormist, hakkab aruande koostamine toimuma kas uue või vana koodi järgi.
Vajadusel tuleb lisada tegevusalade klassifikaatorisse uusi ridu, et eristada kaudseid kulusid ja otsekulusid. Kui ei ole soovi kasutada korduvaid koode (näiteks, kui see on paika pandud suhtlemisel eArvekeskusega), siis võib vana koodi lahtris kasutada lisatunnuseid. Kindlasti tuleks eelnevalt üle vaadata tegevusalade klassifikaatori koodi formaat (Seadistus -> ülevalt PMen -> alt Klassifikaatorid), et vahekokkuvõtted asuksid õigetes positsioonides. Koodi formaat kehtib kogu klassifikaatorile ülevalt alla ja muutmisel peab arvestama kõikide klassifikaatori ridadega ja vahekokkuvõtete jaotustega.
Üks variant oleks: @@ @ @@ @@ @, kus siis vahekokkuvõtted toimuksid peale 2., 3., 5., 7. ja 8. positsiooni.
1. vahekokkuvõte peale 2. positsiooni on tegevusalade valdkond
2. vahekokkuvõte peale 3. positsiooni on tegevusalade grupp
3. vahekokkuvõte peale 5. positsiooni on alagrupp ja detailne tegevus kokku, sest alagruppide järgi vahekokkuvõtteid ei summeerita.
4. vahekokkuvõte peale 7. positsiooni on asutuse enda vajadustest lähtuvalt, kui on vaja eristada mitut kooli või rahastamise viisi (omavahendid, riigilt). Kui on vaja eristada mitut kooli ja rahastamise viisi, siis tuleks üks vahekokkuvõte veel lisaks moodustada.
5. vahekokkuvõte peale 8. positsiooni on otsekulude ja kaudsete kulude eristamiseks.
Klassifikaatori koodi korrastamisel peab teadma, et see muudab kogu varasemat ajalugu. Kahtluse korral võib alati lisada uue rea, mida hiljem saab kustutamise abil mõne olemasolevaga kokku liita. Kui sisult erinevad kulud on seotud ühe reaga, siis hiljem neid eraldada ei ole muidu võimalik, kui ühe kaupa kandeid korrastades. Kui toimub aasta lõpetamine ja see tuleb teha vana koodiga, siis ei tohi seda enne aasta lõpetamist korrastada uueks, vaid alles enne aruande esitamist uute koodide järgi. See ei puuduta saldoandmikku, kus uute koodide jaoks on eraldi uus veerg kood 2.
Näide tegevusalade klassifikaatorist:
Kood Nimi Kood 2
09 Haridus
09 1 10 Alus haridus
09 2 Esimese ja teise taseme haridus
09 2 10 Lasteaed-koolid
09 2 11 Algkoolid
09 2 12 Põhikoolid
09 2 12 00 0 Alus-ja põhihariduse kaudsed kulud 09210
09 2 12 00 2 Põhihariduse otsekulud
09 2 20 Gümnaasiumid
09 2 20 01 Järveotsa Gümnaasium
09 2 20 01 0 Järveotsa Gümnaasiumi kaudsed kulud
09 2 20 01 2 Järveotsa Gümnaasiumi põhihariduse otsekulud 09212
09 2 20 01 3 Järveotsa Gümnaasiumi üldkeskhariduse otsekulud 09213
09 2 20 02 Sillaotsa Gümnaasium
09 2 20 02 0 Sillaotsa Gümnaasiumi kaudsed kulud
09 2 20 02 2 Sillaotsa Gümnaasiumi põhihariduse otsekulud 09212
09 2 20 02 3 Sillaotsa Gümnaasiumi üldkeskhariduse otsekulud 09213
Kui asutusel endal ei ole vaja eraldi välja tuua kaudseid kulusid, siis ei pea moodustama gümnaasiumide alla ridu:
09 2 20 01 0 Järveotsa Gümnaasiumi kaudsed kulud
09 2 20 02 0 Sillaotsa Gümnaasiumi kaudsed kulud
ja põhikoolide alla:
09 2 12 00 0 Alus-ja põhihariduse kaudsed kulud 09210
aga uus kood 09210 tuleb lisada reale:
09 2 12 Põhikoolid 09210
Siis kaudseid kulusid saab näidata kokkuvõtval real, mis aruandesse summeeritakse koos otsekuludega.
Koodide korrastamisel/lisamisel peab mõtlema, millise rea all soovitakse näha varasemate aastate kulusid.
Näiteks, kui seni olid põhikooli kulud real
09 2 12 Põhikoolid
ja edaspidi soovitakse varasemaid kulusid näidata real
09 2 12 00 0 Alus-ja põhihariduse kaudsed kulud 09210
siis tuleb olemasolev rida
09 2 12 Põhikoolid
korrastada
09 2 12 00 0 Alus-ja põhihariduse kaudsed kulud 09210
ja lisada uued read
09 2 12 Põhikoolid
09 2 12 00 2 Põhihariduse otsekulud