Viivis
Viivise arvestus on arvepõhine s.t., et igale arvele määratakse eraldi, kas viivise arvestus toimub või mitte ja laekumise korral peab olema näidatud, millist arvet tasutakse. Kui ühel asutusel on ühe arve eest ettemaks ja teise arve eest võlg, siis võlas oleva arve pealt jookseb viivis edasi. Viivise arvutamine toimub kuude kaupa s.t., et iga kuu tuleb viivised välja arvutada, sõltumata, kas laekumisi on toimunud või mitte. Kui laekumisi ei ole toimunud, siis arvutatakse viivis kuu lõpu seisuga. Viivise arvestus sõltub maksegraafikust s.t., et viivis arvutatakse osamakse tasumise kuupäevast alates. Kuni osamakse tasumise kuupäevani arvutatakse intressi vastavalt maksegraafikule.

Viivise defineerimine:
-) valida arvelduste programmi nõuete objekt.
-) liikuda aktiivse reaga ühe nõude kande rea peale, millega on määratud arve kuupäev ja number ning asutus/isik.
-) valida menüüst Kanded -> Viivis. Avaneb uus aken.
-) lisada viivise definitsioon, kus määratakse.
*) arvelduste objekt, kus toimub viivise analüütiline arvestus.
*) alguse kuupäev, mis hetkest hakatakse viivist arvutama.
*) vajadusel perioodi lõpp, kui teatud hetkest alates tuleb viivise arvutamine katkestada või kui arve on tasutud.
*) protsent aastas, mis on aluseks viivise arvutamisel. Aastas on 360 päeva.
*) vajadusel muu informatsioon viivise arvutamise kohta.
*) kõik vajalikud raamatpidamise kontod ja klassifikaatorid, mis on vajalikud viivise arvutamisel.
-) OK abil salvestada ja väljuda maksegraafiku definitsiooni muutmise aknast.
NB! Kui muuta arvelduste kandel arve kuupäeva, numbrit või asutus/isikut, siis ei muutu see automaatselt viivise definitsioonis.

Viivise import arveldustesse
Arvelduste programmis valida viivise(intressi) objekt. Viivise objekt määratakse objekti korrastamisel. Valida perioodiks 1 kuu. Valida menüüst Import/eksport -> Import -> Viivis.
Imporditakse viivise definitsioonide põhjal kõik valitud perioodi viivised. Kande kuupäevaks jääb võla summa muutumise kuupäev või perioodi lõpp. Eelduseks on, et viivise definitsioon oleks seotud valitud arvelduste objektiga.

Viivise arvutamise algoritm
Arvutatakse viivise importimise hetkel.
Arvutusalgoritm: