Uuendused

0. Üldised

 • Optimeeritud programmi tööd
 • Eraldi jooksev ja valitud rida
 • Kasutaja saab muuta kannete värve.
 • Parandatud meilide saatmist.
 • Täiendatud ja korrigeeritud andmebaaside liitmise protseduurid.
 • Võimalus arvutada asutus/isikute nimekirjas uued viitenumbrid. Vajalik peale andmebaaside liitmist.
 • Kulude klassifikaatorite nime välja laius on 100 sümbolit
 • Täiendatud meilide saatmist läbi SMTP serveri.
 • Meilide saatmine otse läbi SMTP serveri. Seadistamine toimub kasutaja parameetrite all.
 • Muudetud Asutuste/isikute nimekirja. Paremal ja vasakul all nurkades on nupud eraldi lisa akende avamiseks. Vasakul pool toimub nimekirja veergude seadistamine. Sisestatakse veergude laiused. Kui laius on 0, siis veergu ei tekitata. Paremal pool on võimalik sisestada täiendavat informatsiooni, mida lisamise/korrastamise ajal ei saa sisestada. Näiteks tasumise tähtaeg päevades.
 • Võimalus konverteerida saajate arvelduskontod BBAN'ist IBAN'i kujule ja pankade nimekirjas genereerida BIC koodid. Menüüst Haldus -> Arvuta IBAN/BIC
 • Viitenumber 35 sümbolit
 • Tegevusalade klassifikaatoris uus veerg Kood 2 (juhend)
 • Eraldi andmebaasist koopia tegemiseks dbbackup.exe abil tuleb muuta kasutaja nimi ja parool vt. Koopia tegemine. Parool tuleb anda ise äbi PMen programmi ülevalt menüüst Haldus -> Andmebaasi parool. PMen programmi peab logima administraatori nime ja parooliga. Kui andmebaasi koopiad toimuvad automaatselt, siis andke oma IT inimestele teada, kes teevad vastavad muudatused.
 • Tasumata arvete importimise aknas saab võlas olevaid arveid filtreerida tasumiseks kuupäeva järgi e. kuvatakse arved, mille tasumise kuupäev on väiksem või võrdne valitud perioodi lõpu kuupäevast. Filtreerimiseks on tasumiseks veeru päises kollane nupp. Seadistuses saab määrata, kas akna avamisel on filter peal või mitte.
 • Kannete lõpus taastatud kokku rida. Kui kandeid soovitakse kuvada vastavalt vajadusele, siis ei tohi kannete kokku summeerimist sisse lülitada. Vaikimisi on sees. Seadistamine toimub Kasutaja parameetrites - Kuva automaatselt.
 • Vaikimisi toimub andmebaasist korraga kõikide kannete lugemine. Kasutaja seadistuses saab määrata, et kandeid loetakse andmebaasist vastavalt vajadusele. Kui kandeid loetakse vastavalt vajadusele, siis lihtsaim viis kõikide kannete lugemiseks on, kui vajutada veeru päises ja nuppu Kanded
 • Eelarve täitmise kontrollimiseks on eraldi aken. Avada saab iga programmi mooduli menüüst Tegevused -> Eelarve kontroll. Automaatne arvutamine toimub, kui liikuda Kassa/panga, Arvelduste, Pearaamatu või Eelarve mooduli kannete peal. Eelarve kontrolli aknas võib alati klassifikaatoreid muuta. Kontroll toimub ainult nende klassifikaatorite osas, mis seadistuse aknas ülevalt PMen -> alt Klassifikaatorid eelarve veerus on sisse lülitatud. Samuti peab olema määratud klassifikaatori koodi pikkus, kui eelarve koostamisel on kasutatud vahekokkuvõtte ridu, aga täitmine toimub detailsete ridade kaupa.
 • Asutuste/isikute nimekirjas saab lisada käibemaksukohuslase registreerimise numbri ja riigi koodi ISO standardi järgi.
 • PDF'i salvestamiseks on kaks meetodit. Valida saab kasutaja üldises seadistuses PDF jaotuses. Seni oli kasutusel Distill meetod. Soovi korral võib proovida XSLFOP meetodit. Mõlemal meetodil on omad väikesed puudused. Distill ei näita alati veergude ja ridade vahelisi jooni. XSLFOP ei hoia trükkimiseks sobivat A4 formaati.
 • Meiliga saatmisele saab lisada signatuuri. Kasutaja seadistuses meilimise parameetrite all.
 • Parandatud get_eurosumma funktsioon.
 • e-Arvekeskuse audentimise koodi saab seadistuses määrata igale valdkonnale eraldi
 • Võimaldab summad konverteerida eurodesse. Enne jaanuari 2011 pole vaja kasutada. Võib katsetada, kui käivitada eraldi koopia andmebaasist ja on veendutud, et programm on ühendatud katsetamiseks mõeldud andmebaasiga.
 • Pdf failide avamiseks saab kasutaja seadistuses määrata muu programmi, kui seni oli vaid Adobe Reader
 • Menüüs uus valik Haldus -> Koopia. Kasutaja seadistuses saab ette anda koopia tegemise asukoha ja ainult vajadusel käivitatav exe fail.
 • Perioodi valikusse on lisatud kiirvalikud sõltuvalt jooksvast kuupäevast. Iga kasutaja saab seadistuses muuta, milliseid ta soovib kasutada.
 • Kõikidel kasutajatel seatakse akende läbipaistvus 0, mis kiirendab oluliselt programmi tööd. Kes soovib muuta aknad läbipaistvaks, peab seda tegema ise Seadistuses -> ülevalt Kasutaja -> alt Üldised - Läbipaistvus.
 • Tulu/kulu klassifikaatorites saab Ctrl+V abil määrata, kas rida on valitav või mitte.
 • Uued klassifikaatorid: Meede, Taotlus. Saab valida kandele ja tüüpkandele kassa/panga, arvelduste, eelarve ja pearaamatu moodulis.
 • Arvelduarve numbrid on max.30 pos.
 • Kõiki trükivorme saab salvestada PDF faili. Eelnevalt peab arvutisse olema installeeritud GPL Ghostscript ja Sybase DataWindow PS printer. Kui kasutada faili salvestamist, siis saab ise määrata faili nime ja kataloogi. Kui kasutada menüü valikut Fail -> Ava PDF või toolbarilt PDF, siis salvestatakse nimega aruanne.pdf ja seadistuses määratud vaikimisi kataloogi ning võimalusel avatakse Adobe Reader.

1. Kassa/pank

 • Täiendatud maksekorralduste eksportimist. Puudutab muudatusi 19.11.2017.a.
 • Uuesti saab importida laekumisi txt failist, kui Objektide nimekirjas Eksp.faili formaat valida Riigikassa.
 • Lisatud arve tasumise tähtaja väli
 • Muudetud INF3. Lisatud koolituse liik. Vaikimisi 3. Vajadusel saab muuta PMen seadistuses ülevalt PMen - alt Üldised.
 • Töötasude ja kinnipidamiste importimisel saab maksekorralduse infosse kaasa tuua töötaja nime ja püsiandmetes sisestatud informatsiooni
 • Muudetud INF14
 • Muudetud laekumist importi arvelduste moodulist. Seadistuses aknas: ülevalt Valdkond ja alt Programm saab määrata, kas alus+info ja klassifikaatorid tulevad kassa/panka kaasa
 • Kulu/tulu aruannete kombinatsioonides saab määrata pearaamatu kontod, mida ei summeerita aruandesse ja ei ekspordita faili
 • Muudetud arvete tasumise importimise akent. Veeru päisele klikides saab sorteerida ja sümbolite järgi otsida.
 • 2014 Eelarveandmiku saab vajadusel koostada tegevusalade kood 2 järgi. Määratakse seadistuses ülevalt Programm.
 • 2014 Eelarveandmiku vorm
 • Laekumiste import ISO20022 XML formaadis. Kasutaja programmi seadistuses saab määrata, kas laekumiste import toimub uue formaadi järgi
 • Täiendatud STAR impordi protseduuri. IBAN'i järgi seotakse kandega pank
 • Päring asutus/isiku aadressi järgi
 • Täiendatud tabelite trükivorm
 • STAR import uue maksukorralduste formaadi järgi ISO20022
 • Korrastatud laekumiste importi failist seoses enda arvelduskonto numbri muutmisega IBAN'iks
 • Maksukorralduste eksport ISO20022 formaadis.
 • Võimalus importida korraga ühe arvelduste objekti tasumata arved, mille tasumise tähtaeg on importimise kuupäev või varasem.
 • Maksukorralduste eksport Swedbanga internetipanga TH6 formaadis ja uus SEB internetipanga formaat. Kui vaja eksportida vanas formaadis, siis tuleb korrastada objektide nimekirjas eksp.faili formaat. Uute formaatide korral arvutatakse IBAN automaatselt.
 • Parandatud eelarveandmiku kontroll.
 • Eelarveandmiku kontroll.
 • Peale varasema kande kustutamist uue kande lisamisel ei paku programm kande ja dokumendi numbrit kustutatud kande asemele.
 • Täiendatud eelarveandmiku aruanne ja XML eksport faili.
 • Kulude aruande trükkimisel, kui tasemeks on valitud Projekt ja kandel projekt puudub, siis summa näidatakse real Puudub.
 • Täiendatud versioon eelarveandmiku eksportimisest XML faili. Lisatud aruanne: Kvartali aruanne -> 2013 PMen (Eelarveandmik)
 • Riigikassa viitenumbris võib kulu liikides kasutada kolmega algavaid koode.
 • Esialgne versioon eelarveandmiku eksportimisest XML faili.
 • Tulu kande korral kasutatakse riigikassa viitenumbris tulu liigi koodi 3-e esimest positsiooni.
 • Muudetud riigikassa viitenumbrit. Alates 2013 võetakse kulu objekti koodist 7 esimest positsiooni (2013.x.xx.xx.xx.). Eelarve liik = Kulu objekti koodi 6. ja 7. pos. Eelarve konto = Kulu liik. Eelarve objekt = Projekt.
 • Arveldustest tasumata arvete importimisel on võimalik ridu filtreerida tasumise tähtaja järgi. Kui hiire parema nupuga klikida tasumiseks veeru päises, siis ajutiselt lülitub ringi filtreerimise tingimus. Kui filter on peal, siis kuvatakse arved, mille tasumise tähtaeg on valitud perioodi lõpp või varasem. Seadistuses ülevalt Kasutaja -> alt Programm saab valida vaikimisi filtreerimise tingimuse.
 • Sõltuvalt seadistusest on võimalik ellimineerida eelarvearuandest oma tehingupartneri koodiga seotud kanded.
 • Import STAR programmist korral saab seadistuses määrata, kas failist loetakse info (makse selgitus). Kui on soov panka edastada massmaksena, siis tuleb keelata.
 • Kvartali eelarvearuande vorm sõltub valdkonna koodist.
 • Parandatud/täiendatud kvartali eelarvearuande vormi.
 • Võimalus trükkida 2012 eelarvearuande vormi. Varem oli ainult eksport Exceli tabelisse.
 • Eelarvearuande vormi saab koostada ka tekkepõhiselt. Valik toimub seadistuses ülevalt PMen -> alt Klassifikaatorid.
 • Muudetud riigikassa maksekorralduste riigikassa viitenumbri kulu liigi koodi arvutamist. Kui algab 450, siis 5-kohaline, kui 452, siis 4-kohaline, kui 609, 10 või 20, siis 3-kohaline, kõik ülejäänud 2-kohalised.
 • Töötasude panka importimisel on asutus/isik töötaja. Palga püsiandmete saaja on kassa/panga saaja. Varem oli töötaja või saaja alati Kassa/panga moodulis asutus/isik.
 • Kui trükkida arvelduste aruanne Arvete tasumine, siis kohe peale seda on võimalik kasutada uut päringut Kande tüüp -> Arvete tasumine. Ekraanile kuvatakse kanded, mis on seotud arvetega arvete tasumise aruandes. Kui arvete tasumise aruanne seadistada, et näita ainult võlas olevaid arveid, siis saab ekraanile ainult võlas olevate arvete tasumise kanded sõltuvalt valitud perioodist. Kanded on võimalik eksportida txt faili ja sealt omakorda uude andmebaasi.
 • Muudetud kuuaruande 2012 vorm Excelis.
 • Uus INF 3 vorm d, kus Tasuja on Kassa/panga maksja ja laps on Arvelduste saaja
 • Parandatud dokumentide summa sõnadega (kroon ja euro)
 • Maksekorralduste eksportimisel saab määrata seadistuses ülevalt Valdkond -> alt Programm maksja nime ja registrikoodi, kui see ei ole asutus ise.
 • Maksukorralduste import Telehanasa formaadis. Vajalik STAR programmist maksukorralduste importimiseks
 • Seadistuses PMen -> Üldised saab määrata, et maksukorralduste eksportimisel kontrollitakse, kas eelarves on selleks raha olemas. Enne on vaja seadistuses PMen -> Klassifikaatorid määrata, milliste klassifikaatorite järgi ja mitme koodi esimese numbri järgi toimub kontroll.
 • Tulude ja kulude aruandeid saab trükkida meetmete ja taotluste lõikes
 • Kandeid saab eksportida faili ja importida failist ühe ja sama formaadi järgi. Võimaldab varasemas perioodis koostatud maksekorraldusi importida uude perioodi.
 • Riigikassa maksekorralduste eksportimisel ei kirjutata faili isikukoodi
 • Laekumiste import hansapanga formaadi järgi impordib kõik laekumised. Seni ainult, millel oli maksukorralduse tunnus
 • Kande muutmisel info välja automaatne täitmine varem kasutuses olnud tekstide põhjal. Seadistuses -> ülevalt Kasutaja -> alt Üldised -> Täida automaatselt.
 • Aastavahetusel jäägi nullimiseks on objektide nimekirjas eraldi tunnus - Nulli
 • Muudatus aasta algjäägi nullimisel. Kui riigikassa kulukonto algab 21 või 25, siis aasta algjääki ei nullita.
 • Kassa orderitele saab trükkida kassa/panga objekti nime. Määratakse seadistuses -> Programm -> Aruanded
 • Sihtfinantseerimise teatis meilitakse koos aluse ja infoga.

2. Arveldused

 • Andmevahetuse arendamine haridusteenuste haldamise süsteemiga ARNO
 • Täiendatud trükivormi Koond - Asutus/isik + Arved. Lisatud tasumise tähtaja veerg.
 • Uus trükivorm: Register kontode lõikes
 • Muudetud kande summa arvutamist. Summa võrdub kogus korda hind miinus soodustus.
 • Täiendatud liidestusi e-arvete operaatoritega
 • Muudetud müügiarvete eksportimist läbi Telema.
 • Muudetud Saldoteatiste ja Meeldetuletust trükkimist, salvestamist PDF formaadis ja meilimist Juhend
 • Täiendatud arvete importimist PMen formaadis. Lisatud veerg 42 e-arve avalduse maksetunnus. arvete_import.rtf
 • Muudetud e-arvete importimist
 • Uus trükivorm laekumata müügiarvete kohta. Menüüst Trükk -> Arvete tasumine -> Tänaseni laekumata müügiarved. Arved summeeritakse tasumise tähtaja järgi kuni valitud perioodi lõpuni. Summeeritakse nende arvete kõik laekumised sõltumata valitud perioodist.
 • Modifitseeritud koond seadistatud tasemete lõikes
 • Arve trükkimise kombinatsioonis saab mõõturiga tasude korral lisada näitude teatamise osa.
 • Arvetest importimisel saab kasutada kodeeritud arve numbrit (aasta_kuu/kvartal_kood/korter)
 • Täiendatud liidestusi e-arvete operaatoritega
 • Muudetud e-arvete importimist ja eksportimist. Autentimiskoodid sisestatakse autentimiskoodide nimekirja. Varem oli ka võimalus sisestada Seadistuse aknas Web teenuste all
 • Arvete tasumise trükivormi saab seadistada, et trükitakse mitte null jäägid asutus/isiku ja arvete lõikes.
 • Meeldetuletuste trükivormid. Võimalus koostada koos arvete tasumise tabeliga.
 • Kreeditarvete korral saab viidata arvele, mille tasumisele kuuluvat summat kreedit arve võrra vähendatakse.
 • KMD vormi saab koostada sõltuvalt valdkonna koodist
 • Sõiduautode arvu KMD vormil saab sisestada sõltuvalt valdkonnast
 • KMD vormil deklareeritavate sõiduautode arv tuleb sisestada eraldi aknas (ülevalt menüüst Nimekirjad -> Sõiduautode arv). Uus rida tuleb lisada, kui teatud kuupäevast alates sõiduautode arv muutub. Sisestada tuleb kokku sõiduautode arv, mitte muutus. KMD vormil eraldi ridade täitmiseks tuleb kasutada eraldi käibemaksu määrade ridasid, mis viitavad KMD rea numbrile.
 • Tasumise tähtaeg trükitakse arvele ainult kannetel näidatud maksimaalne tasumise tähtaja kuupäev. Varem oli lisaks asutus/isiku andmetes tasumise tähtaja päevade arv.
 • Arvel on võimalik näidata 4 enda arvelduskonto numbrit
 • Parandatud KMD vormi
 • Võimalus meilida nõuete kohta Meeldetuletus. Võlg arvutatakse tasumise tähtaja järgi.
 • Muudetud kannete importimist pearaamatusse. Arvelduste objektil võib konto olla valimata. Kui kande summa tuleb importida pearaamatusse, siis peab valima kandele konto. Käibemaksu summa kontod saab määrata käibemaksu määrade nimekirjas. Kui käibemaksu määrades fiks.konto puudub, siis kasutatakse objekti kontot. Kui käibemaksu määrades ostjate/hankijate konto puudub, siis kasutatakse kande kontot.
 • Kui on vajadus deklareerida KMD vormil maksuvaba käive, siis tuleb kasutada käibemaksu määra, kus käibemaksu määra lahter on tühi ja näidata deklaratsiooni rea number
 • Täiendatud KMD vormi. Käibemaksu määrade nimekirjas saab ühes lahtris näidata mitu käibemaksu rea numbrit, kui ühe kande summad tuleb kajastada mitmel real (näiteks 1;5;6). Iga ridadel kajastamise kombinatsiooni kohta tuleb lisada eraldi käibemaksu määra rida.
 • Käibemaksu deklaratsiooni KMD INF eksport XML faili (vt.juhend Dokumendid -> Esitlused)
 • Parandatud kande lisamine, kui varem oli asutus/isik seotud otsekorraldusega.
 • Muudetud arvete valiku akent, mis avaneb trükkimisel, eksportimisel ja pdf formaadis salvestamisel.
 • E-arve avaldustes saab kasutada korduvaid maksetunnuseid ja pankade lepingutes saab kasutada korduvaid lepingu numbreid.
 • Arve saatmise viisiks on võimalik asutuste/isikute nimekirjas valida e-posti aadress 1 või e-posti aadress 2. Arvete salvestamisel pdf formaadis on võimalik valida 2. arve saatmise viis e-post 1 või e-post 2
 • Arve salvestamisel pdf formaadis on võimalik kasutaja meili seadistuses koostada meili tekst ja määrata fail, mis lisaks arvele liidetakse meilile.
 • Päring asutus/isiku aadressi järgi
 • Võimalus olemasolev arve eksportida kui kreedit e-arve. Peab võimaldama tühistada panka püsimakseks eksporditud eksliku arve. Valik toimub arve trükkimise kombinatsioonis paremal üleval.
 • Täiendatud tabelite trükivorm
 • Korrastatud E-arvete XML ekspordi faili
 • E-arve avaldused saab sisestada lisaks klientide nimekirjale ka asutuste/isikute nimekirja
 • E-arvete panka saatmine.Juhend
 • Võimalus kandeid sisestada ilma arve numbri kontrollita.
 • PMen eArvete registrist saab arveid kustutada ja uuesti importida eArvekeskusest. Muudetud nuppude järjekorda.
 • Täiendatud Trükk -> Koond -> Ainult asutuste lõikes. Sõltub valdkonna koodist ja toimib koos objektiga seotud konto päringuga.
 • Arve trükkimisel on võimalik erineva hinnaga ridu kokku summeerida. Sellisel juhul koguseks on 1 ja hinaks summa.
 • Asutuste/isikute nimekirjas on 2 e-posti aadressi. Kui on täidetud mõlemad e-posti aadressid ja salvestada arved PDF formaadis, siis meilide registrisse lisatakse read mõlema aadressiga.
 • Kui arvel on saaja ja saajal on asutuste/isikute nimekirjas täidetud e-posti aadress(id), siis arvelduste seadistuses on võimalik määrata, et esimeses järjekorras valitakse saaja e-posti aadress.
 • eArvekeskusesse on võimalik eksportida eArvekeskusest imporditud arvete dokumentide numbrid
 • Kui kustutada mõni varasem kanne, siis uue kande alustamisel programm automaatselt ei paku kande ja dokumendi numbrit kustutatud kande või dokumendi numbri asemele. Kui importida Arvete moodulist teist korda, siis alustatakse nummerdamist samast numbrist, mis oli eelmisel importimisel. Vajadusel on võimalik ise ette anda number, millest alates hakkab kannete ja dokumentide nummerdamine. Selleks valida menüüst Kanded -> Nummerdamine -> ...
 • Otsekorralduste eksportimisel, kui maksja on asutus/isik, saab valdkonna seadistuses määrata, et summaks arvutatakse tasumata saldo. Üldjuhul arve summa.
 • Kannete sisestamisel on lisaks summale kohustuslik veel ka arve number ja asutus/isik.
 • Arvete importimisel arvete moodulist saab seadistusega määrata, kas arve real (info real) mõõturi korral kuvatakse algnäit ja lõppnäit. Samuti, kas kuvatakse püsiv kogus.
 • Saldoteatise trükkimisel Word põhjale lisatakse rida ka meilide registrisse.
 • Võimalus paindlikumalt kujundada saldoteatise kombinatsiooni.
 • Dimensioonide eksportimisel e-Arvekeskusesse on uus kasutaja parameeter - parse. YES korral töödeldakse e-Arvekeskusesse saadetud uued dimensioonid. Vaikimisi väärtus on YES.
 • Kui trükkida aruanne Arvete tasumine, siis kohe peale seda on võimalik kasutada uut päringut Kande tüüp -> Arvete tasumine. Ekraanile kuvatakse kanded, mis on seotud arvetega arvete tasumise aruandes. Kui arvete tasumise aruanne seadistada, et näita ainult võlas olevaid arveid, siis saab ekraanile ainult võlas olevate arvete kanded sõltuvalt valitud perioodist. Kanded on võimalik eksportida txt faili ja sealt omakorda uude andmebaasi.
 • Muudetud kannete jäägi arvutamist.
 • Parandatud e-arvete eksport.
 • Parandatud Campus arvete import.
 • Täiendatud Campus arvete import.
 • Kannete ja e-arvete registri võrdlemiseks uus trükivorm Register -> Register + E-arved. Sõltub valitud valdkonnast, aga ei sõltu valitud objektist ega päringust. Kanded summeeritakse arve kuupäeva järgi. E-arvete registrist summeeritakse arve read (sama, mis imporditakse), mitte arve kokku summad.
 • E-arvete registris võimalus uuesti importida, kui impordi veerus kustutada linnuke.
 • Kannete import txt failist. Veerud on kirjeldatud Exceli tabelis dk_kanne.xls. Kustutada 1. rida ja salvestada tab eraldatud txt fail.
 • Muudetud käibemaksuda summa importimist e-arvetest. Kui käibemaksuta maksustatavat summat ei ole, siis kui rea kokku summat ei ole, siis rea summa pluss juurde-/allahindlus, muidu rea kokku summa miinus käibemaks, muidu käibemaksuga maksustatav summa.
 • Registri trükkimise seadistuses saab sisse lülitada KMKR veeru.
 • Uued trükivormid arvete ja arvete tasumise analüüsimiseks eurodest kroonidesse ja klassifikaatorite lõikes. Menüüst Trükk -> Analüüs...
 • Täiendatud Campus import formaati
 • Kannete kuvamisel ja trükkimisel valdkonna veerg, kui valitud kõik valdkonnad ja kõik objektid. Seadistuses määrata veeru laius.
 • Koond Asutus/isik + Arve + Tegevusala + Allikas + Rahavoog. Selle koondi järgi toimub pearaamatu korrigeerimine arveldustega. Kontrollida ja võimalusel korrigeerida saldod. Tõenäoliselt tuleb ka korrigeerimine programmi poolt.
 • Uus viivise määramise põhimõte. Viivise definitsioonid on ühised kõikidele kannetele(arvetele). Viivise definitsioon seotakse otse kandega. Võimalus korrastada korraga ühiselt paljudele kannetele. Märgistada kanded ja valida menüüst Kanded - > Korrasta kõik -> Nimekiri -> Viivised. Arvutamine analoogiline varasema viivisega. Viivise definitsioon on võimalik siduda juba kliendiga arvete moodulis. Omistatakse arvelduste kannetele arvetest importimisel automaatselt.
 • Arvete trükkimisel uus veerg summa koos käibemaksuga. Arvete trükkimise kobinatsioonis saab näidata uue veeru laiuse. Vaikimisi 0
 • Arvete trükkimise kombinatsioonis, kui maksesaaja on Rahandusministeerium, saab määrata kolm erinevat arveldusarvet.
 • Koondi ja maksulehe trükkimisel seadistatud tasemete lõikes saab seadistuses määrata, et trükitakse ainult read, kus asutus/isik saldo on null. Valik toimub Koondi parameetrite juures.
 • Muudetud õppelaenu võlgnevuste trükivorme
 • SEB otsekorralduste eksportimisel on võimalus määrata, et viitenumbri asemel salvestatakse viitenumbri väljale otsekorralduse number. Määratakse seadistuses ülevalt Valdkond -> alt Programm.
 • Uus trükivorm (koond arvete lõikes) tasumata arvete analüüsimiseks ja võrdlemiseks eurodega. Kokku jäägid peavad klappima Arvelduste koondiga (v.a. sekundaarne valuuta, sest koondis ei trükida ridu, kus põhivaluuta käibed puuduvad), sest summeeritakse ka laekumised, kui arve number või kuupäev puuduvad.
 • Saldoteatis paralleelselt eurodes
 • Arvete trükkimisel valitakse EEK/EUR automaatselt. Arve trükkimise kombinatsioonidest tuleks sõnastustest EEK, EUR kustutada.
 • Parandatud probleem, kui käibemaks oli objektiga välja lülitatud, siis lisas kandele vaikimisi käibemaksu, kui mõne teise objekti all oli käibemaksu kasutatud.
 • e-Arvekeskusest importimise kuupäev ja kell fikseeritakse lisakas kasutajaga ja autentimiskoodide nimekirjas (kui kasutatakse) ka valdkonna parameetrites. Uue impordi korral valitakse kolmest minimaalne.
 • E-arvetest importimisel kannetesse toimub korduva arve kontroll
 • Muudetud arvete import PMen formaadis dokumentide nummerdamist. Vaikimisi genereeritakse PMen poolt. Kui soovitakse lugeda failist, siis tuleb Seadistuses ülevalt Valdkond -> alt Programm muuta tunnust. Lisatud faili Asutus/isiku e-posti aadress.
 • Täiendatud E-arvete import/eksport läbi RIA dokumendivahetuskeskuse
 • E-arvete import/eksport läbi RIA dokumendivahetuskeskuse
 • Arvete import Kampus programmi formaadis
 • Muudetud e-arvete eksportimise xml formaati
 • E-arvete XML formaadis eksportimisel kaks versiooni (1.0 ja 1.1). Valik toimub seadistuses ülevalt PMen ja alt e-Arvekeskus. Vaikimisi on versioon 1.0
 • Saab koostada e-Arvekeskuse autentimisfraaside nimekirja, kui ühe valdkonna all on vaja importida või eksportida erinevatega.
 • Pdf arve meilimisel lisatakse automaatselt juurde xml e-arve, kui nad on eelnevalt eraldi failidesse salvestatud.
 • Vajadusel saab e-Arvekeskusesse dimensioonid eksportida ainult koodide järgi. Sõltub seadistusest. Muidu kood_id
 • Arveid saab saata meiliga pdf formaadis. Esmalt salvestada arved pdf formaadis - menüüst Import/eksport -> Salvesta PDF -> Arved. Saatmine toimub läbi meilide registri - menüüst Import/eksport -> Saada meiliga -> Register. Registris tuleb valida soovitud read ja hiire parema nupuga menüüst Saada.
 • E-arvete import/eksport failist. Võimaldab arveid vahetada asutuste vahel ja saata e-Arvekeskusesse pangaliidu e-arvete XML formaadis.
 • E-arvete importimisel summade kontroll
 • Müügiarvete eksport e-Arvekeskusesse
 • Riigikassasse laekumiste korral on võimalik arvele liita arve kombinatsiooni või seadistuse viitenumber ja Asutus/isiku viitenumber.
 • Kandeid saab salvestada ainult käibemaksu summaga
 • Ostuarvete import e-Arvekeskusest
 • Viivise arvutamise kandel on arve number sama, mis dokumendi number ja arve kuupäev on perioodi lõpu kuupäev. Viivise arvutamisel aluseks oleva arve number ja kuupäev on infos.
 • Arvete import arvetest võimalik seadistada sendi täpsusega
 • Saldoteatise saatmine meiliga
 • Arvele saab trükkida panga SWIFT koodi. Toimib ainult 1. ja 3. panga valikuga.
 • Arvete trükkimisel hankijate objekti alt (pank veerus linnuke) summeeritakse kreedit kanded pluss märgiga.
 • Muudetud import Buumi failist
 • Muudetud arvete importi failist. Lisatud uued klassifikaatorid. Vaata arvete_import.doc
 • Saldoteatise trükkimisel võimalus summeerida kokku ühe registrikoodiga asutused
 • Muudetud arvete tasumise trükivorm. Seadistamine toimub kasutaja parameetrite all. Toimib koos päringuga. Pikemat aega võlas olevate arvete arvutamine +/- päevade arvuga valitud perioodi lõpu kuupäevast.
 • Sihtfinantseerimise teatis meilitakse koos aluse ja infoga.

3. Pearaamat

 • Kontojuhiste import. (Juhend).
 • Võimalus analüüsida pearaamatu ja arvelduste kontode jääke.
 • Täiendatud Tehingupartnerite saldoandmiku.
 • Uus trükivorm: Tehingupartnerite saldoandmik. Lisaks TP koodile on ka registrikood. Kui TP nimekirjas reg.kood puudub, siis kasutatakse pearaamatu kande Asutus/isiku reg.koodi.
 • Pearaamatusse importimisel 2 uut seadistus. 1. Import päevade kaupa. 2. Import Asutus/isikute kaupa
 • Pearaamatusse import moodulitest (esialgu Kassa/pank ja Arveldused) toimub uue põhimõtte järgi. Kui varem kõik kanded kustutati ja imporditi uuesti, siis nüüd saab importida ainult muudatused. Saab kasutada nii uut, kui ka eelmist põhimõtet.
 • Importida saab moodulite muudatuste nimekirjast. Moodulite otsesed kannete muudatused fikseeritakse eraldi nimekirjas, mille põhjal saab mugavalt teostada pearaamatusse importimist.
 • Võimalus seadistada, et programm teostab ise automaatselt impordid pearaamatusse. Seadistuses Programmi parameetrite all tuleb lubada automaatne import ja sisestada aeg minutites, mille tagant kontrollitakse moodulite muudatusi.
 • Pearaamatust saab trükkida tulu/kulu aruandeid analoogiliselt Kassa/panga ja Eelarve mooduliga, aga ühte aruandesse summeeritakse tulud ja kulud korraga

 • Vanade puhkusereservi kulukontode asendamine uutega. Ülevalt menüüst Haldus -> Puhkusereservi kontode asendamine
 • Saldoandmik detailsete (pikkade) klassifikaatorite koodidega
 • Peale varasema kande kustutamist uue kande lisamisel ei paku programm kande ja dokumendi numbrit kustutatud kande asemele.
 • Pearaamatu kontod on võimalik siduda kulu või tulu liigiga (Objekt -> Kulu liigi seos). Tekkepõhiste kulude aruande trükkimisel (Eelarve või Kassa/panga moodulis) on võimalik valida, kas valitakse kandega seotud kulu/tulu liik või kontoga seotud kulu/tulu liik (Seadistuses -> ülevalt PMen -> alt Klassifikaatorid). Seos annab võimaluse trükkida tekkepõhised kulud pearaamatu kontode järgi.
 • Raamatupidamisõiend - Trükk -> Saldoandmik -> Raamatupidamisõiend. Konverteerimise ja korrigeerimise kontrollimiseks. Eeldab, et korrigeerimise kanded on tehtud mem.orderiga X99. Esmalt toimus kannete konverteerimine ja siis korrigeerimine kahes etapis. 1. etapp kontode saldode korrigeerimine (kanded 30.12.2010 või varem). 2. etapp kontode korrigeerimine analüütilise arvestuse järgi. Korrigeerimise kanded 31.12.2010 või hiljem. Normaalne oleks 31.12.2010. Muuta seadistuses korrigeerimise kannete kuupäev 31.12.2010.a.
 • Pearaamatu eksport/import PMen win versiooi failist kannab üle ka summad kroonides.
 • Uus trükivorm - pearaamatu koond tehingupartnerite lõikes
 • Konto sisu trükivormil on Asutus/isiku veerg, kui kannete trükivormi seadistuses valida Asutus/isik.
 • Kannetele saab valida Asutus/isiku. Kui importida detailselt Kassa/pank ja Arveldused, siis tuuakse üle ka asutus/isik.
 • Uus trükivorm - Pikk bilanss. Enne peab olema imporditud pika bilansi kirjed. Selleks peab programmi logima administraatori õigustega ja valima menüüst Import/eksport -> Import failist -> Pikk bilanss
 • Palga importimisel kantakse eelmise kuu TSD summad kreedit ettemaks ja deebet arvestuse konto, kui ettemaksu konto on määratud
 • Meetmeandmiku saab trükkida ilma oma tehingupartneriga seotud kanneteta. Eksport tuleb mõne järgmise uuendusega
 • Uus trükivorm - riigi rahavoogude aruanne. Hästi palju valemeid. Kasutaja ise midagi seadistada ei saa. Kontrollida ja veenduda õigsuses.
 • Kui tulemiaruanne on defineerimata, siis on võimalus importida tulemi kirjed ja siduda kontodega. Selleks tuleb programmi logida administraatori nime ja parooliga ning valida menüüst Import/eksport -> Import failist -> Tulemi kirjed.
 • Meetmeandmiku eksport faili. Eeldab, et trükivorm toimiks normaalselt.
 • Meetmeandmiku trükk. Meetmeandmiku kontode grupid moodustatakse eraldi nimekirjas. Menüüst Nimekirjad -> Meetmeandmiku kontod. Seadistuses peab olema sisestatud meetme kood, mis omistatakse kannetele, kus meede puudub. Valdkonna seadistuse all on võimalik määrata igale oma meetmeandmiku kood.
 • Saldoandmiku eksportimiseks kaks versiooni. Tuleks proovida uut. Edaspidi vana kustutatakse.
 • Saldoandmiku importimise võimalus. Kui soovitakse saldoandmiku kanda PMen andmebaasist PMen andmebaasi, siis kasutada uut eksportimise võimalust. Importimisel ja eksportimisel jälgida seadistust ülevalt Kasutaja alt Programm.
 • Parandatud kassa/panga ja arvelduste import.

4. Eelarve

 • Veergude defineerimisel uus arvutuste valem, mis võimaldab liita 4 veergu
 • Aruande kombinatsioonidesse lisatud Meede ja Taotlus. Objektide nimekirja lisatud 3 uut tunnust: Kulu 1, Kulu 2, Kulu 3, mille abil saab määrata veergudesse summeerimist.
 • Veeru defineerimisel saab perioodi määrata sõltuvalt valitud perioodist.
 • Täiendatud andmete eksporti KOV Eelarve infosüsteemi
 • Andmete eksport KOV Eelarve infosüsteemi
 • Parandatud EA strateegia vormi arvutamise algoritmi.
 • EA strateegia vormi trükkimine Exceli formaadis
 • Saab korraga kustutada kannetega seotud muudatused. Programmi peab logima administraatori õigustega ja valida menüüst Import/eksport -> Kustutada -> Tabelid ...
 • Võimalus sisestada summad kroonides ja lisaks eurodes. Muudetud tulude ja kulude aruande koondit. Tulusid ja kulusid saab trükkida kroonids või eurodes. Sõltub seadistusest ülevalt Kasutaja -> alt Aruanded -> Trüki primaarne valuuta
 • Uus veeru moodustamise tüüp. Võimalus summeerida kulude eelarve aruandesse valitud kassa/panga objektide tulu kanded.
 • Eksport ja import toimub koos uute klassifikaatoritega (meede, taotlus)
 • Muudetud import faili formaati. Kui varem olid summad sentides, siis nüüd kroonides.

5. Palgaarvestus

 • Uus algoritm: Vabatahtliku spordikohtuniku hüvitis.
 • Parandatud TSD sotsiaalmaksu kuumääralt kajastamist.
 • Parandatud TSD maksuvaba summeerimist.
 • Täiendatud maksude ülekandmist Kassa/panga moodulisse (juhend).
 • Puhkuse ja töötasu korral varasemate kuude keskmise järgi saab seadistuses määrata, mitu kuud keskmise arvutamisel summeeritakse. Vaikimisi on 6 kuud.
 • Parandatud ja täiendatud korraga 6-e kuu keskmise järgi puhkusetasude arvestamist
 • Muudatus tööaja koormuse arvutamisel. Kui töölepingu liik on põhikohaga töötaja ja sisestatud koormus on 0 või puudub, siis arvutatakse koormus 1. Kui koormus muutub, siis tuleb lisada uus rida uue kuupäevaga.
 • Tasuliikide jaotus sõltub allüksuse koodist.
 • Kustutatud sotsiaalmaksu kuumäär 32,5%
 • Muudetud maksude arvutamise algoritmi. Ühe väljamakse liigi piires ühes väljamakse kuus ei arvutata tulumaksu, kui maksustatav summa on negatiivne
 • Muudetud korraga kõikide kuupalkade arvutamise algoritmi. Arvutatakse samaaegselt kõik kuupalga algoritmi (tööpäevades, kalendripäevades, kalendripäevades pühadeta).
 • Võimalus arvutada korraga kõik puhkusetasud 6 kuu keskmise järgi. Eeldus, et töölepingute ajutine peatamine peab olema seotud puhkuse tasuliigiga.
 • Parandatud TSD eksport
 • Muudetud TSD koormuse arvutamist vastavalt uutele nõuetele. Koormus sisestatakse eraldi aknas, mille saab avada Töölepingute nimekirjast
 • Püsiandmetes saab panka ülekannete korral vajadusel sisestada viitenumbri
 • Täiendatud TSD Lisa 4 vormi. Vana vormi read 12, 13, 14, 15, 16 summeeritakse uue vormi reale 4130. Lisade rea numbrid võib korrastada uue vormi järgi osaliselt või täielikult. Uute numbrite järgi ei saa koostada 2014.a.erisoodustuse vorme
 • Eraldi maksuvaba tööõnnetus- või kutsehaigushüvitise korral. Rakendatakse automaatselt väljamakse liigi 32 korral, kui töötajal kasutatakse maksuvaba.
 • Parandatud TSD XML faili eksporti (koormus ja lisa 4 rida Muud erisoodustused)
 • TSD XML faili eksport
 • Lisatud Lisa 6
 • TSD Lisa 1 ja Lisa 2 trükivormid
 • Parandatud 2015.a. maksuvaba ja tööandja töötuskindlustuse arvutamise algoritme.
 • UUED 2015.a. maksude arvutamise algoritmid. Kõikidel väljamaksete tasuliikidel tuleb kasutada uusi EMTA väljamakse liikide koode. Kõik maksud arvutatakse väljamakse liikide lõikes v.a. sotsiaalmaks. Tulumaksu ei arvutata ringi aasta algusest kasvavalt. Kasvavalt aasta algusest arvutatakse kasutatud maksuvaba miinimumi, mida rakendatakse jooksva kuu tulumaksu arvutamisel. Varem ekslikult väljamakstud summade tagasiarvestused tuleb teha viitega varasemale väljamaksele. Sellisel juhul maksud korrigeeritakse varasema väljamakse kuul kehtinud määradega ja maksudega, aga deklareeritakse jooksva kuu TSD lisa 1b.
 • Puhkusereservi import Personali moodulist uue puhkuse päevade arvestuse algoritmi järgi.
 • Võimalus eksportida uute töötajate nimekiri töötamise registrisse.
 • Parandatud puhkusereservi kannete kuvamine.
 • Töölepingute nimekiri sõltub valitud mem.orderi perioodist. Kui töölepingu lõpu kuupäev on väiksem kui valitud mem.orderi periood, siis rida ei ole näha.
 • Ei näidata töölepingute peatamisi, kui peatamise perioodi lõpu aasta on väiksem kui mem.orderi aasta.
 • Püsiandmetes võimalik valida 8 kulu klassifikaatorit (tase 3). Üldjuhul kulude klassifikaatorid valitakse allüksuste nimekirjas (tase 1). Juba varem oli kulude klassifikaatoreid võimalik valida tasuliikide nimekirjas (tase 2). Importimisel pearaamatusse ja kassa/panka on primaarne tase 3, kui puudub, siis tase 2 ja kui puudub, siis tase 1.
 • Kontrollida töötajate nimekirjas tunnused kogumispensioni maksemäära tõstmise kohta (3%). Tuleks kasutada Pensionikeskusese masspäringut. Selleks eksportida isikukoodidega fail Pensionikindlustus ja saata Pensionikeskusesse. Tagastatud fail importida PMen programmi
 • Puhkusereservi päevade import Personali moodulist.
 • Alates 2013 tulumaksuvabade kuude arvu loetakse tööle asumise kuust k.a. kuni tasumiseks kuuni k.a.. Kui tööle on asunud varasemal aastal, siis alates jaanuarist. Varem loeti kui oli töötanud kuus vähemalt 15 päeva. Kui töötajate nimekirjas on maksuvabade kuude arvu reguleeritud, siis aasta alguses tuleks korrastada nulli ja vaadata ka teisi tunnuseid.
 • Parandatud Statistika aruande vorm (andmebaasi ver.7 või 8)
 • Muudetud statistika aruande vormi PALK. Töötajate arv summeeritakse töötajate nimekirja järgi. Varem töölepingute järgi. Keskmine põhikohaga töötajate arv korrutatakse koormusega sarnaselt osalise tööajaga töötajatega. Kui koormus on 1, siis tulemus ei muutu.
 • Täiendatud kinnipidamiste importimist arvete alusel. Võimalus muuta seadistuses (ülevalt Programm -> alt Üldised) arvete koostamise ajavahemikku. Vaikimisi on arvestuse kuu 15. kuupäevast kuni järgmise kuu 15. kuupäevani.
 • Palga statistika vormi saab trükkida tasumiseks, arvestatud või mem.orderi järgi
 • Tasuliikide jaotus ja tasuliikide tabel võimalik trükkida valdkonna koodide kaupa.
 • TSD on võimalik koostada valdkonna koodide kaupa.
 • Täiendatud TSD elektroonilise esitamise vorm.
 • Puhkuseresrvi lisamisel saab sisestada arvestatud töötasu, töötatud päevad või päeva tasu. Kui jätta sisestamata, siis arvutatakse kuue kuu keskmise järgi.
 • Kuue kuu keskmine arvutamisel kuus varasemat kuud võetakse lisamise aknas sisestatud arvestatud perioodi alguse kuust (v.a.) tagasi, kui mem.orderi aasta on 2012.
 • Tasumiseks 2012 kogumispension kõigil ühine määr.
 • Statistika vormi jaoks tasuliikides uus koodi lahter.
 • Uus statistika aruandevorm PALK 2011 KUU. Juhend
 • Uus kinnipidamise algoritm - Arve kinnipidamine. Võimaldab arveldustes koostatud nõuded importida palgaarvestusse kinnipidamiseks. Koos kinnipidamise impordiga kassa/panka imporditakse ka arvelduste tasumise kanne.
 • Uus puhkusetasu algoritm - Puhkus 9. Analoogiline puhkus 8 (kindel summa kuus), aga arvutatakse kalendripäevades ilma pühadeta.
 • Palgalehe trükkimise seadistus. Saab muuta sõnastust - Tasumiseks kassasse. Saab valida kinnitajad. Summa sõnadega arvutatakse saada või saada pluss panka summast.
 • Tasuliikide tabelissse lisatud sotsiaalmaksu ja tööandja töötuskindlustuse veerud
 • Kogumispensioniga liitunud isikute faili on võimalik importida csv formaadis.
 • Kogumispensioniga liitunud isikute kontrollimiseks on võimalik eksportida faili isikukoodide nimekiri (menüüst Import/Eksport -> Eksport -> Pensionikindlustus). EVK-s kontrollitud ja täiendatud nimekiri on võimalik importida töötajate nimekirja (menüüst Import/Eksport -> Import -> Pensionikindlustus). Importimiste kohta koostatakse logi fail kõikidest muudatustest.
 • Alates 2011 väljamaksetelt kehtib kaks kogumispensioni määra. Kui töötaja on teinud avalduse maksete jätkamiseks (vastav linnuke töötajate nimekirjas), siis arvutatakse vastavalt protsendile (2%) maksude määrade nimekirjas. Kui töötaja oli liitunud kogumispensioniga (ka kohustuslikus korras), aga avaldust pole esitanud, siis alates 2011 väljamaksetelt arvutatakse automaatselt kogumispensionit 1%, kui väljamakse kuu jääb töötajate nimekirjas sisestatud kogumispensioniga liitunud perioodi (algus ja lõpp). Kui lõpp puudub, siis kehtib tähtajatult.
 • Sentide kohta vaata eurole ülemineku muudatusi
 • Seoses eurodega muudetud sentide ümardamist. Kroonidele ei tohiks mõjuda.
 • Erilisel vajadusel saab tasumiseks perioodiga määratud kuu tulumaksuvaba ümber arvutada.
 • Palgalipikul saada summa ja ülekanne panka eurodes
 • Muudetud tulumaksu arvutamist. Kui arvestatud summa on miinusega, siis arvutab tulumaksu ka miinusega.
 • Muudetud tulumaksu arvutamist. Programm ei lase tulumaksu miinusesse aasta piires. Varem kuu piires.
 • Kuue kuu keskmise arvutamisel kuues kuu võetakse üldjuhul tasumiseks kuust üks kuu varasem. Kasutaja seadistuses saab määrata kuude arv, kui on vaja võtta varasemad kuus kuud.
 • Puhkuse korral keskmise arvutamisel võetakse kuus kuud tagasi lähtuvalt tasumiseks perioodist. Varem määras arvestuse perioodi alguse kuupäev.
 • Uus 2010.a. TSM vorm
 • TSM vormi trükkimisel võimalus valida perioodi algus ja lõpp kuupäeva täpsusega
 • Keskmise töötasu arvutamise parameetrid (üle kõikide töölepingute ja üle kõikide allüksuste) on kasutaja seadistada. Seadistuse aknas ülevalt Kasutaja -> alt Programm
 • Uus puhkuse algoritm 5a. Sarnane puhkus 5 algoritmiga, aga maksustatakse ja keskmise arvutamisel summeeritakse pühad.
 • Haigushüvitise algoritmi korral, kui töölepingu alguse kuupäev jääb tasumiseks kuusse, siis loetakse kuus kuud tagasi tasumiseks kuust kaasaarvatud e. keskmine arvutatakse ainult tasumiseks kuu järgi.
 • Haigushüvitise korral 6 kuu keskmine arvutatakse sõltuvalt tunnusest Haigusraha. Varem keskmise puhkuse järgi, kuna programm kasutas sama keskmise töötasu arvutamise algoritmi puhkuse ja haiguse korral. Nüüd on erinevad algoritmid.
 • Muudetud haigushüvitise arvutamise algoritmi. Kuue kuu keskmine arvutatakse lähtuvalt tasumiseks perioodist. Varem arvutati arvestatud perioodist.
 • Haigushüvitise keskmise arvutamisel vaikimisi summeeritakse riiklikud pühad. Soovi korral saab seadistuses muuta.
 • Muudetud töötuskindlustuse tõend. Viimase töötamise andmeid automaatselt ei täideta.
 • Haigushüvitise algoritm. Vajadusel lisada ja seadistada uus tasuliik. Haigushüvitise summa lisamisel tuleb näidata haigestumise esimene päev või varasem kuupäev. Eelnevalt peab olema sisestatud töölepingu peatamine haigestumise korral.
 • Kuupalga arvutamisel lahutatakse lühendatud tööpäeva tunnid. Kui ei ole vaja normtunde vähendada, siis ei tohi lühendatud tööpäeva tunde sisestada.
 • Lisatud tööandja ja töövõtja töötuskindlustused protsendid 1 ja 2. Kui oli juba ise lisatud, siis programm ei muuda.
 • Alates 01.06.2009 ei arvuta kogumispensioni. Kui on soov, et arvutaks, saab seadistuses ülevalt Programm, alt Üldised Arvutuste all määrata. Kui on vaja teatud töötajatel arvutada kogumispensioni, siis see on võimalik määrata töötajate nimekirjas. Enne 01.06.2009 toimib programm nii nagu varem.
 • Palgalipikuid saab saata pdf formaadis. Esmalt tuleb koostada pdf failid. Menüüst Import/eksport -> Salvesta PDF -> Palgalipik. Meilile saatmine toimub meilide registrist. Menüüst Import/eksport -> Saada meiliga -> Register. Valida (märgistada) üks, mõned või kõik read ja hiire parema nupuga valida menüüst Saada. Et mitte muuta märgistusi, tuleks hiire paremat nuppu vajutada nimekirja päises. Meilide registris saab ridu filtreerida, kui klõpsata hiirega kuupäeva ja tüübi veerus kollaseid nuppe. Vajadusel saab saab muuta meiliga seotud informatsiooni igal real eraldi korrastamise abil. Saaks ka ise koostada uusi ridu meiliga saatmiseks.
 • Uus trükivorm Tasuliikide tabel 2007 tasuliigi koodide lõikes
 • Parandatud TSD lisa 4
 • Tasuliigi kood. Võimaldab grupeerida tasuliike. Toimib uue aruandevormiga - Tasuliigi koodide jaotus. Koodi formaat määratakse seadistuses ülevalt Programm. Koodi formaat võimaldab max.16 positsiooni ja 8 vahekokkuvõtet.
 • Kui maksud importida kassa/panga moodulisse, siis alates detsember 2008 konteeritakse ettemaksu kontole. Kui seadistuses kustutada ettemaksu konto, siis toimib nii nagu varem. Pearaamatusse importimisel veel muudatusi ei ole. Järgmiste uuendustega
 • Keskmise puhkuseraha ümberarvutamine, kui varasemas perioodis on arvestatud summad muutunud.
 • Töölepingu peatamisel uus tunnus - Lähetus. Sisestatud perioodi eest ei arvutata kuupalka. Saab arvutada keskmist palka. Keskmise arvutamisel ei vähenda tööl oldud päevi.
 • Muudetud töötasu kannete id arvutamist. Alati pluss 1
 • Optimeeritud maksude arvutamise algoritme. Erilistes situatsioonides jälgida arvutuste õigsust.
 • Muudetud kande id arvutamise algoritm. Arvutatakse maksimaalne pluss 1.
 • Kui mingil põhjusel on varasemate kuude kasutatud maksuvaba arvestatud valesti, siis on võimalik uuesti arvutada (menüüs Tegevuste all). Suure töötajate arvu juures väga aeganõudev.
 • Korrigeeritud tulumaksu arvutamise algoritmi.
 • Tulumaksu arvutuse algoritmi muutus. Kui tasuliik ei ole aluseks tulumaksu arvutamisel, aga on aluseks töötuskindlustuse või kogumispensioni arvutamisel, siis sellelt tasuliigilt arvutatud töötuskindlustus ja kogumispension ei vähenda tulumaksuga maksustatavat summat. Sellega seoses muutus ka kasutatud maksuvaba arvestuse. Varem toimus tagasiarvestusega TSD vormil lisa 1. Nüüd arvutatakse tulumaksu arvutamise ajal ja salvestatakse tasuliigiga eraldi veerus. Vajadusel saab palk panka rea peal käsitsi korrigeerida.
 • Töölepingute ajutisel peatamisel on võimalik määrata rohkem erinevaid peatamise põhjuse tüüpe. Varem oli ainult haigus ja puhkus.
 • Korraga kõikide kuupalkade arvutamiseks on kaks varianti. Üks vaikimisi nagu seni, et varem arvestatud perioodi eest teist korda ei arvutata. Teine, kui soovitakse varem arvestatud periood üle arvutada vahega, kui püsiandmetes on korrastatud kuupalga määra. Valik toimub seadistuses -> ülevalt Kasutaja -> alt Programm.
 • Uus trükivorm tasuliikide tabel 2007 arvestamise hetkel olnud ametite lõikes pluss allüksus.
 • Uus trükivorm tasuliikide tabel 2007 arvestamise hetkel olnud ametite lõikes.
 • Uus trükivorm tasuliikide jaotus 2007.
 • Uus trükivorm tasuliikide tabel 2007.
 • Isikukaardi töötasuandmete tabelist saab päevad välja lülitada.

6. Põhivarad

 • Põhivara kandele saab lisada koondnimetuse e. kogumi nimi. Mitu kannet sama koondnimetusega moodustab kogumi. Kogumite nimekiri on varasem Muu info nimekiri, kuhu nimetuse jaoks on lisatud uus väli. Uuenduse käigus lisati kõige väiksema kande numbriga põhivara nimi kogumi nimeks. Kõigile sama inventari numbriga kannetele lisati sama kogumi nimi.
 • Kustutamise ja asendamisega sarnase abil saab kokku liita allüksuste varade nimekirju. Kustutatava allüksuse varad tõstetakse ringi asendatavasse allüksusesse. Allüksused on sarnased, kui on sama allüksuse kood, nimi, konto ja valdkond.
 • Põhivara saab maha kanda nimekirja alusel. Nimekirja saab moodustada ekspordi abil. Juhend
 • Allüksuse nimekirjas kulumi kulu liik
 • Uus trükivorm: Nimekiri summa piiranguga
 • Import koodilugejast uue (tab eraldatud) formaadi järgi.
 • Riigivara number dubleeritud.
 • Inventuuri trükkimise seadistuses saab sisse lülitada inventeerimise kuupäeva ja kellaaja veeru.
 • Lisatud kannete kuvamisel ja trükkimisel meede ja taotlus.
 • Põhivara kannete eksport faili, mida saab administraatori õigustega importid failist. Esialgu ei impordi kulumit
 • Inventuuri saab trükkida kannete kaupa e. sama tootenumbriga kandeid ei summeerita kokku. Muuta saab seadistuses ülevalt Kasutaja -> alt Programmi aruanded -> Detailne inventuur.
 • Seadistuses Kasutaja -> Programmi aruanded saab muuta inventuuri nimekirja trükkimise järjestust.
 • Muudetud inventuuri importi Id-Balti koodilugeja failist
 • Põhivara lepingutes uus väli - lepingu riigivara number. Vajadusel saab trükkida inventuuri nimekirjas
 • Inventuuri aruandes kaks uut veergu: materjaalselt vastutaja ja konto koos nimetusega
 • Päring inventeerimise kuupäeva järgi
 • Uus põhivara kirjelduse aken. Menüüst Kanded -> Inventuuri info. Saab lisada kuupäevaliselt ridu max 100 sümbolit. Ridade arv piiramatu. Võimalus seadistada, et sisestatud info trükitakse inventuuri aruande märkuste veerus.
 • Põhivara inventarinumber 20 pos.

7. Materjalid

 • Inventuuri trükkimisel saab seadistuses ette anda ühiku hinna, millest alates trükitakse inventuuri nimekirjas
 • Korrastatud kande lisamisel koguse alg- ja lõppjäägi arvutamist
 • Muudetud tehnoloogilise kaardi trükkimist. Neto = Bruto*(100-kao protsent)/100. Kao protsent sisestatakse materjalide nimekirjas Muu info all.
 • Kande lisamisel toote jäägi arvutamine ja kontroll. Seadistuses ülevalt Programm -> alt Üldised võimalus välja lülitada.
 • Materjalide nimekirjas muu info all koos kalorite jne. saab määrata kao protsendi.
 • Muudetud saatelehe vormi.
 • Koguse arvutamiseks saab kasutada tüki arvu ja kaalu.
 • Menüüde kopeerimine. Võimalus eksportida faili ja importida failist menüü kandeid. Uude perioodi saab importida päevade kaupa.
 • Kaks uut aruandevormi menüüde kohta: Nädalamenüü; Kalkulatsioon.
 • Materjalide nimekirjas toimib asendamine sarnasega. Kontroll toimub ainult nimetuse järgi.
 • Uus trükivorm menüü definitsioonide põhjal - tehnoloogiline kaart
 • Uus trükivorm asutus/isik pluss materjali nimetus.
 • Menüü nimetuste info. Trükitakse menüü kannete aruandevormil. Seadistuses saab aruande nimetust muuta.
 • Parandatud kannete muutmise kuupäev
 • Seadistuses tuleb sisestada kuupäev, millest alates varasemaid kandeid ei saa muuta
 • Uus trükivorm - menüü kannete nimekiri. Sarnased menüü kanded summeeritakse kokku
 • Menüü definitsioonid on seotud rasvade, valkude, kilokaloritega jne.
 • Menüü kannetele võimalus sisestada koguse koefitsent
 • Menüü definitsioonis võimalus sisestada kalori koefitsent. S.t. kalorite jne. arvestamisel korrutatakse kogus keetmise koefitsendiga
 • Menüü kannete trükivorm, kus näidatakse ka materjalide kanded koos valkude, rasvade, kilokaloritega jne.
 • Muudetud materjalide kannete importi failist Juhend

8. Arved

 • Uus maja koguse algoritm. Summa jagatakse proportsionaalselt tasu definitsiooni püsiva koguse järgi.
 • Koguste import Stuudiumi infosüsteemist
 • Mitme tasu kogused saab importida ühe exceli failiga Juhend
 • Allüksuse klientide nimekirjas saab lisada koodi või korteri numbri, mida saab vajadusel näidata arvel.
 • E-arve avaldustes saab kasutada korduvaid maksetunnuseid ja pankade lepingutes saab kasutada korduvaid lepingu numbreid.
 • Uute e-arve püsimaksete avalduste import XML formaadis.
 • Näidulehe trükivormile saab seadistada aadressi
 • Ühe tasuga ühes allüksuses on võimalik määrata mitu erinevat püsivat hinda. Selleks tuleb tasude hindades ja tasude definitsioonides sisestada tasu hinna järjekorra number. Vaikimisi on kõigil 1
 • Tasude nimekirjas on eraldi veerg arve teksti jaoks. Kui arve tekst on tühi, siis kasutatakse tasu nimetust nagu oli varem.
 • Koguste importimise Exceli failist saab seadistuses määrata ka Saaja veerud. Vajalik, kui sama asutus/isiku korral on mitu erinevat saajat
 • Uus algoritm. Püsiv kogus (soojuskoormus). Soojushulk arvutatakse valemi järgi sõltuvalt sise- ja välisõhu temperatuuridest.
 • Hinna koefitsendi asemel on soodustuse protsent. Uuendamisega muudetakse koefitsent protsendiks. Kui koefitsent oli suurem kui 1, siis tuleb teha käsitsi parandus. Võimalus sisestada soodustus 100%.
 • Uus algoritm. Kuu kogus (autom.kogus kalendripäevad) - tasu hind korrutatakse sisestatud kogusega. Vaikimisi on koguseks kalendripäevad.
 • Allüksusele on võimalik lisada (menüüst hiire parema nupuga) soojuskoormus ja temperatuurid. Maja koguse jagamisel arvutatakse MWh sõltuvalt soojuskoormusest ja sisestatud temperatuuridest.
 • Maksude definitsioonide ja koguste sisestamisel on võimalik klienti otsida ka saaja järgi.
 • Koguste import Exceli tabelist. Kohandada seadistuses read ja veerud vastavalt reaalsele tabelile.
 • Muudatus maja koguse jagamisel. Kui sisestada 0 kogus, siis vähendatakse aluseks olevat kogust
 • Võimalik importida maksude definitsioonid teisest PMen andmebaasist. Programmi tuleb logida administraatori õigustega.
 • Maksude definitsioonide põhjal on võimalik trükkida Word põhjale erinevaid dokument. Eeldab, et maksude nimekirjas oleksid koodid. Asendatavad väljad on võimalik leida programmiga kaasas olevalt näidiselt Leping.doc
 • Maksude nimekirjas saab määrata, kas on tegemist tavalise maksuga või isikliku sõiduauto hüvitisega. Isikliku sõiduauto hüvitise korral saab maksu defineerimisel sisestada, kas on tegemist arvestusega või arvestuseta ja sõiduauto registreerimise numbri.

9. Personal

 • Puhkusedefinitsioonile saab lisada algjäägi päevades 3 kohta peale koma. Liidetakse esimesele aastale
 • Uus puhkuse päevade arvestuse algoritm sõltuvalt kalendripäevadest.
 • Puhkuseresrvi definitsioonis saab sisestada töölepingu lõpetamisel saadava puhkuse kompensatsiooni arvutamise päevade arv.
 • Muudetud puhkuseresrvi saada olevate kuude arvutamise algoritmi. Kui perioodi alguse päev on väiksem, kui 15, siis liidetakse üks kuu juurde. Kui perioodi lõpu päev on väiksem, kui 15, siis lahutatakse üks kuu maha.
 • Sisu: Puhkusereservi definitsioonid. Saab lisada ja korrastada puhkusereservi definitsioone, kus määratakse perioodid, puhkuse liigid jne. Programm arvutab ligilähedaselt saamata puhkusepäevad. Ei arvesta erinüanssidega. Oodatud on tagasiside algoritmide täiendamise osas.