PMen juhend

Muudatused


10.09.2020

-) Kogumispensioni andmete konroll Pensionikeskusega. Võimalus kontrollida kogu töötajate nimekiri, kui valida Palgaarvestuse moodulis ülevalt menüüst Tegevused->.... Kaks valikut, kas ainult kontroll või kontroll koos andmete muutmisega. Üksikult saab kontrollida, kui lisada või muuta töötajate nimekirja.

-) Arvete moodulis saab koguseid importida lisaks ELIIS infosüsteemile ka eLasteaiast. Sõne ELIIS on asendatud sõnaga eKogus. Mõlemad toimivad sarnaselt. Allüksus tuleb siduda Organisatsiooniga. Organisatsioonide nimekirja tuleb sisestada unikaalne tunnus, mille saamiseks tuleb võtta ühendust.

26.08.2020

-) Parandatud/muudetud meiliga saatmine, kui kasutada arvutisse paigaldatud meili programmi.

22.08.2020

-) Uueneb keskkond, milles PMen programm töötab. Kui on tehtud uuendus 18.08.2020, siis andmebaasi uuendamist ei toimu. Keskkonna uuendamine on vajalik, et võtta kasutusele tänapäevaseid lahendusi. Plaanis on muuta andmevahetust teiste infosüsteemidega ja kasutajaliidese kujundust.

18.08.2020

-) Parandatud Töötajate lisamine.

-) Täiendatud SAP eksport faili.

-) Import BUUM XML failist.

16.08.2020

-) Täiendatud oluliselt Personali moodulit. Lisatud vaated: Töökohad, Tarifikatsioon, Lähetused. Töötajate nimekirjas uued valikud: rahvus ja kodakonsus.

-) Puhkusetasude arvestamisel kuupalga säilitamisega või keskmise järgi toimub summa võrdlus ja programm pakub võimaluse muuta algoritmi, et arvutada suurem summa. Tasuliik jääb samaks. Samuti valitakse automaatselt korraga puhkusetasude arvutamisel algoritm, mille tulemusena summa on suurem. Tähtis, et puhkuse periood peab olema sisestatud ühe kandega. Seadistuses Kasutaja -> Programm on võimalus summade võrdlus välja lülitada ja arvutamine toimub tasuliigi algoritmi järgi.

-) Palgalipikul (Tasud ja maksud) asendatud sõnastus: Töölepingu ajutine peatamine -> Töölt puudumised

-) Muudetud arvete tasumise korrigeerimist ja täiendatud kassa/panga kannete importimist.

-) Veebiaruandes 2 täiendatud summa sisu kuvamist, kui kasutada konto kulu liigi seost.

-) Parandatud Eelarveandmikus saldoandmiku veeru arvutamist ridadel 3502 ja 655.

-) Muudetud ja parandatud kannete ja jääkide kuvamist.

15.05.2020

-) Muudetud palgaarvestuses palgalipiku vormi Tasud ja maksud.
Kui ühe tasuliigi summa koosneb samas arvestuse perioodis mitmest kandest, siis Norm ja Kogus valitakse maksimaalne. Varem summeeriti.
Töölepingu peatamised (haigus, puhkus jne.) näidatakse lisaks, mis algavad või lõppevad tasumiseks kuus. Varem ainult arvestuse kuudes.

-) Täiendatud Arvelduste tasumise ettemakstud arvete korrigeerimist. Muudetakse ka arvelduste kandeid, mis tekitavad ettemakseid.

-) Personali moodulis lisatud uus vaade: Koolitused. Kui lisada koolitus ja valida töötamise peatamise põhjus, siis lisatakse kanne ka palgaarvestuse töölepingute ajutiste peatamiste alla.

-) Töölepingu peatamiste nimekirjas on võimalik valida Tasuliik, mille järgi toimub puhkusetasude arvestamine.

21.04.2020

-) Arvete moodulis uus algoritm Kuu summa. Ei arvutata automaatset kogust.

-) Ettemaksude jagamine uutele arvetele, kui laekumist ei toimu. Juhend.

-) Palgarvestuse tasuliigil uus tunnus, kui keskmise järgi arvutatud summad jagada kuludesse arvestatud tasuliigi järgi, mitte keskmise arvutamisel viidatud tasuliigi järgi. Ei puuduta kulu liiki. Kui tasuliigil kulude klassifikaatorid puuduvad (v.a. kulu liik), siis kuludesse jagamine ei muutu.

05.04.2020

-) E-arvete importimisel toimub vajadusel arve ridade korrigeerimine. Kui ümardada arve read kaks kohta peale koma, siis kokku liites peale korrigeerimist peab andma täpselt arve summa kokku. Kui lähteandmed on vigased ja/või korrigeerimine ei toimu soovitud viisil, siis on võimalik Web teenuste seadistuses korrigeerimine välja lülitada.

-) Arvete moodulis on võimalik määrata tasude ajutine peatamine, kui tasu arvestus on teatud perioodiks katkestatud. Kehtib teatud algoritmide korral, mis sõltuvad perioodist. Peatamine ei tohi jagada arvestuse perioodi kaheks. S.t., kui algab kuu teisest päevast või hiljem, siis peab lõppema kuu viimasel päeval või hiljem. Ja vastupidi. Kui lõppeb kuu eelviimasel päeval või varem, siis peab algama kuu esimesel päeval või varem. Peatamise päevad on väljaarvatud arvestuse perioodist. S.t., kui peatamine algab näiteks 25.märts, siis arvestuse periood on 1.-24. märts.

-) Puhkusereservi importimisel Personali moodulist Palgaarvestusse, peab reservi definitsiooni alusega olema määratud deebet ja kreedit konto. Kui deebet või kreedit konto puudub, siis päevi reserviarvestusse ei imprdita.

-) Puhkusekompensatsiooni arvutamisel puhkusekompensatsiooni algoritmiga (päevad automaatselt Personali moodulist) peab tasuliigil olema sama deebet konto, mis on reservi definitsiooni alusega määratud deebet konto.

-) Personali moodulis kaks uut vaadet: Puhkused, Haigused. Samad andmed, mis Palgaarvestuses vaade Töötamise peatamine.

19.02.2020

-) Arvete tasumise korrigeerimine 1 ja 2. 1 - määramata laekumiste korral muudatakse Kassa/panga kannete arve numbrit ja kuupäeva. 2 - ettemakstud arvete korral lisatakse 2 kassa/panga kannet ettemakstud arve vähendamisega ja võlas arve tasumisega. Mõlemal juhul kulusid/tulusid ringi ei jagata.

-) Korrigeeritud veebirakendus 2 summa sisu kuvamist.

-) Täiendatud panga väljavõtte XML failist importimist.

-) Täiendatud import ELIIS kogused. Kliendi tuvastamine võimalik allüksuse ja isikukoodi abil. Kasutada olukorras, kui asutus/isikute nimekirjas on üks isik sama isikukoodiga mitu korda. Seadistamine toimub Web teenuste parameetrite all.

-) Kinnitusringi arendused.

-) ARNO arve saldo päringu arendused

02.02.2020

-) Täiendatud INF3 c vorme

-) Arvete tasumise korrigeerimine 1. Määramata maksete kandmine võlas arvete peale.

-) Omnivast kinnitamata e-arvete importimisel toimub automaatne kinnitamine. Web teenuste seadistuses võimalik välja lülitada.

19.01.2020

-) Palgaarvestuses püsiandmete info päring teksti sisaldumise järgi.

-) Import PMen andmebaasist seisuga 31.12.2019.a.

-) E-arvete registris uus tunnus - Kinnitatud. Kui importida Omnivast kinnitamata e-arved, siis tuleb need PMen e-arvete registris kinnitada. Märgistada linnukesega.

10.12.2019

-) Täiendatud panga väljavõtte importi Kassa/panga moodulisse. Spetsiaalne kaardimaksete laekumiste funktsionaalsus. Juhend.

-) Uus töötasu statistika trükivorm: Palgalõhe. Sarnane vormiga Palk 2018, aga jaotus mehed ja naised eraldi.

25.11.2019

-) Uus palgalipiku vorm: Tasud ja maksud. Juhend.

27.10.2019

-) Tühistatud eelmise uuenduse topelt salvestamise põhimõte.

-) Topelt salvestamist ei toimu, kui ühtegi andevälja pole muudetud.

20.10.2019

-) Lisamise/korrastamise aknas peale Salvesta nupu vajutamist kustutatakse üks kohustuslik väli, et vältida topelt salvestamisi. Tavaliselt on selleks summa või koguse väli, aga võib ka olla tekstiline väli, mis on seotud valikuga vastavast nimekirjast. Mõnes aknas saab kasutaja ise valida, milline on kohustuslik väli, mis peale salvestamise nupule vajutamist kustutatakse. Selleks on väljade järel täpikese valik. See on kasulik paika panna, kui toimub samas aknas korraga paljude ridade lisamine ja soov on, et väli, mis on alati sama, ei kustuks.

-) Põhivarade nimekirju saab ettevalmistatud Exceli tabeli põhjal korrastada. Esialgu vaid varade mahakandmisega seotud informatsiooni. Vastavalt vajadusele võib täiendada programmi ka muu informatsiooni osas.

15.10.2019

-) Täiendatud eelarve importimist Exceli failist. Lisatud info veerg. PMen Eelarve mooduli Programmi seadistuses tuleb määrata info veeru tähis Exceli tabelis ja ka teised veerud. Näidisfail: eelarve.xlsx

-) Arvete koostamisel on võimalik näidata mitte seatistuses sisetatud oma asutuse nimi, registrikood ja aadress, vaid mõne teise asutuse andmed. Vajalik, kui ühes valdkonnas on tsentraliseeritud mitme asutuse raamatupidamised, aga arved on vaja väljastada erinevate asutuse andmetega. Juhend.

-) Palgaarvestuses on töölepingute peatamise põhjuste nimekirja lisatud koodi veerg. Kood ei ole kohustuslik, aga kasutamise korral peab olema iga real unikaalne. Vajalik andmete lugemiseks teistest infosüsteemidest. Näiteks personali arvestuse tarkvarast.

-) Arvete moodulis Allüksuse klientide nimekirjas on lõpu kuupäev. Kui lõpu kuupäev on väiksem või võrdne arvestuse perioodi alguse kuupäevast, siis arvet ei moodustata. Kui lõpu kuupäev on suurem arvestuse perioodi alguse kuupäevast, aga väiksem arvestuse perioodi lõpu kuupäevast, siis arvestus toimub tasu definitsiooni lõpu kuupäeva järgi.

-) Kassa/panga automaatsel laekumiste importimisel lisatakse kandele Maksja, kui erineb arve saajast ja nimi eksisteerib Asutus/isikute nimekirjas.

-) Põhivara moodulis kannete trükkimisel täienduse veerg. Päringud täienduse ja koondnimetuse järgi.

-) Pearaamatu moodulis muudetud Tekkepõhiste kulude ja tulude vaadet. Kuvatakse kanded, mis summeeruvad tekkepõhistes tulu/kulu aruannetes.

25.06.2019

-) Arvelduste moodulis täiendatud e-arve XML faili eksportimisel info väljasid. Juhend. Kui arveid väljastada Eesti töötukassale või mõnele teisele asutusele, kellel on e-arvete informatsiooni osas erilised nõuded.

-) Eelarve moodulis uuele tulu/kulu aruandele on lisatud Kokku kulud rida.

-) Arvelduste moodulis lisatu päringu võimalus soodustuse järgi.

03.06.2019

-) Eelarve moodulis on Tulude ja Kulude aruannete koostamiseks uus kiirem protseduur. Üldised aruande koostamise põhimõtted samad. Vahekokkuvõtted summeeritakse vahekokkuvõtte koodiga. Varem esimese sarnase koodiga. Kui klssifikaatoris vahekokkuvõtte rida puudub, siis nimetus puudub või on eelmise taseme klassifikaatori nimetus. Veebiaruandes on veel kasutusel vana algoritm. Paluna anda tagasisidet, kuidas uus protseduur toimib. Kui hästi, siis asendme ka veebirakenduses uue algoritmi.

-) Palgaarvestuses saab korraga kõigile arvutada puhkusetasud kõikide algoritmide järgi. Töölepingute ajutises peatamises peab olema valitud tasuliik.

-) Parandatud materjalide saatelehe trükivorm.

-) Panga BIC koodi lahter on 20 sümbolit.

-) Arveldustes saab sarnaselt ettemakstud tulevaste perioodide kuludega jagada ka tulevaste perioodide tulusid. Vaikimisi on seadistuses määratud konto 203990. Sama kontoga peab olema avatud arvelduste objekt.

-) Teadete saatmine ostjate ja hankijate meilile. Juhend

-) Täiendus Telema e-arvete eksportimisel. Kui arve kannetel on näidatud viit teisele arvele (kreedit arve), siis dokumendi tüübiks näidatakse kreedit arve (DocumentSubType=CRE)

14.04.2019

-) Põhivara kannete veebirakendus Juhend

-) Puhkusereservi import teisest PMen baasist toob üle kahe viimase aasta andmed

-) Teatud importimiste korral on küsimuse aknas "Kas importida..." asendatud sõna Ei sõnaga Kustuta. Sisu jääba samaks nagu varem - selle valiku korral varasem import kustutatakse. Väga oluline jälgida Arvete moodulist importimise korral Arvelduste moodulisse. Kui arved on juba saadetud saajatele, siis ei tohi kustutada.

01.04.2019

-) Eelarveandmikus tekkepõhiste kannete analüüsimiseks uued veerud Saldoandmiku põhjal. Juhend

19.03.2019

-) Eelarveandmikus arvutatakse Nõuete ja kohustuste saldo muutus. Valem Rida 54 - Rida 50 - Rida 51.

-) Asutus/isikute nimekirjas võimalus valida arve saatmise viis 2 BillMe.

-) Parandus, kui arve saatmise viis 1 on BillMe, siis e-arvete Omnivasse saatmise korral ei määrata arve kanalit. Varem oli vaikimisi Paberil.

-) E-arvete saatmisel BillMe keskkonda kuvatakse arvete registris vaikimisi ainult arved, kus asutus/isikute nimekirjas on arve saatmise viis 1 või 2 BillMe. Kui on soov saata ka teisi arveid, siis tuleb Seadistuse aknas ülevalt PMen ja alt Web teenus muuta BillMe arved tunnust.

05.03.2019

-) Pearaamatus uus trükivorm: Tulude/kulude tasakaal. Summeerib pearaamatu kanded kahekohaliste kontode kaupa ja grupeerib kolme ossa:

Võimaldab analüüsida, kas kõik vajalikud kanded summeeritakse tekkepõhisesse tulu/kulu aruandesse.
Toimib koos päringuga ja koostatakse valitud perioodi kohta

-) Kui programmi uuendamine uue põhimõtte järgi ei toimi, siis tuleb uuendada Powershell versioon vähemalt 5.0 peale. IT aitab.Powershell

-) BillMe saab teha päringuid kõigi neile saadetud arvete tasumiste ja saldode kohta.

28.02.2019

-) Muudetud kontode nimekirja kujundust. Esile on toodud tekkepõhiste tuludega ja kuludega seotud seadistused.

-) Muudetud pearaamatu automaatse impordi põhimõtteid.
Kui pearaamat on lukustatud teatud kuupäevani, siis imporditakse ainult hilisemad kuud.
Kui tänane kuupäev on suurem kui 30.juuni käesolev aasta ja lukustuse kuupäeva aasta on väiksem kui käesolev aasta, siis imporditakse alates jooksva aasta algusest.
Kui tänane kuupäev on väiksem kui 01.juuli käesolev aasta ja lukustuse kuupäeva aasta on väiksem kui eelmine aasta, siis imporditakse alates eelmise aasta algusest.

-) Muudetud teadete akna kujundust

-) Täiendatud programmi versiooni uuendamise põhimõtteid Juhend

10.02.2019

-) Palgaarvestuse moodulis on uus statistika vorm Töötasu struktuur 2018 aasta. Juhend

18.01.2019

-) Puhkusereservi arvestust saab importida Personali moodulist täispäeva täpsusega.

14.01.2019

-) INF3 eksportimisel on kaks uut võimalust:

-) INF3 eksportimisel saab valida kombinatsiooni Kulu objektist, Tegevusalast ja Osakonnast.

-) Arvete trükkimise kombinatsiooni nimekirjal on uus nimi: Dokumendi kujundus.

-) Arvete trükkimisel või salvestamisel PDF formaadis seotakse arve kanded valitud dokumendi kujundusega.

-) Arveid ei saa eksportida faili või saata e-arvete operaatorile, kui arve ei ole seotud dokumendi kujundusega.

-) Arveid saab korraga eksportida faili või saata e-arvete operaatorile, kui nad on seotud erinevate dokumentide kujundusega.

-) Dokumendi kujunduses saab sisestada dokumendi nime. Vaikimisi on dokumendi nimi: Arve nr.

-) Dokumendi kujunduse saab trükkimise abil siduda ka kohustuste kannetega.

-) Dokumendi kujunduse saab valida kõikidele Arvelduste objektile. Näiteks toetuste objekti saaks siduda kujundusega, mille dokumendi nimi on: Toetus. Tuleb teha vahet, mis on kujunduse nimi ja mis on kujunduse dokumendi nimi.

07.01.2019

-) Muudetud PMen versiooni uuendamise uusi põhimõtteid. Sarnaselt varasemaga peavad andmebaasi uuendamise ajal teised kasutajad PMen programmi sulgema.

-) Kassa/pangas INF3 eksportimisel on lisatud kulu objekti valik.

-) Palgalehti saab trükkida allüksuse koodide kaupa mitmest allüksusest kokku.

-) Põhivara kandele lisatud uus väli tunnus. Võib kasutada katastritunnuse jaoks.

-) Muudetud INF14 vormi. Summad euro täpsusega. Lisatud tervise edendamise kulud.

02.01.2019

-) Programmi versiooni uuendamise uued põhimõtted. Juhend Teatud aja toimib samaaegselt uuendamine ka nagu seni.

-) Sisulised muudatused kannete unikaalse tunnusega, mille tulemusena lisandub võimalus muuta kande kuupäeva ühest aastast teise. Esialgu vaid Arvelduste moodulis. Muudatused jätkuvad järgmiste uuendustega.

-) Andmebaaside liitmise korral muudetud ületoomise kuupäev 31.12.2018.a.

-) Parandatud Erisoodustuste importimist e-arvete keskkonnast.