PMen juhend

Muudatused


01.05.2024

Täiendatud Coop Panga gateway

Makseinfo edastamine Telemasse. Eeldab uut Telema.Client versiooni

24.03.2024

-) Arveldustes arvete koond Asutus/isikute lõikes. Menüüst Aruanded -> Register -> Asutus/isik

-) Tulemiaruandes arvutatakse ka eelmise perioodi veerg. Eelmine periood on valitud periood miinus üks aasta

-) Pearaamatus täiendatud konto sisu aruannet

-) Arveldustes uus aruanne tähtajaks tasumata arvete kohta

18.02.2024

-) Coop Panga liidestus

28.01.2024

-) Uus puhkusereservi impordi protseduur Lepingutes sisestatud definitsioonide järgi

-) Korrigeeritud KMD vormi pöördkäibemaksu korral

-) INF3 a versiooni korral summeeritakse sarnased isikukoodid kokku üheks reaks

27.12.2023

-) Põhivara inventuuri aruandevormil saab keeleta met.vastutaja kinnituse. Selleks Seadistus -> Programm -> Aruanded -> Inventuur

25.12.2023

-) Korrastada kõik võimaldab eemaldada kandega seotud klassifikaatorid

-) Täiendatud Id-Balti inventeerimise protseduuri Juhend

-) Korrigeeritud KMD vormi seoses 2024.a. muudatustega. Käibemaksude nimekirja tuleb lisada uus 22%-ga rida. Importimisel lisatakse rida automaatselt, aga tuleb korrastada kontod, KMD ridade numbrid ja muu info. 20% ja 22% protsendi arvestuse korral võivad KMD ridade numbrid olla 1 või 1.1. Aruandes näidatakse automaatselt 22% real 1 ja 20% real 1.1. Sisendkäibemaks endiselt rida 5.

-) Arvelduste programmi seadistuses saab määrata, kas meeldetuletus summeeritakse koos täituri juures olevate arvetega või mitte.

-) Arveldustes Dokumendi (arvete) kujunduses saab määrata, kas arve päise osa korratakse uuel lehel

-) Uued maksude määrada: maksuvaba tulu vanaduspensionieas ja sotsiaalmaksu minimaalne kohustus

01.12.2023

-) Haigusraha arvutamisel saab esimese maksustatava päeva määrata lisaks Kasutaja või Valdkonna programmi parameetrites, kui vaja arvutada erinevate päevadega

07.11.2023

-) Uus meilimise register

02.08.2023

-) Palgaarvestuses korraga kõikide puhkusetasude arvestamisel ei arvutata puhkusetasu allüksuses, kui töötaja on lahkunud sellest allüksusest enna arvestuse perioodi algust.

-) Arvuta abs.arvu aknas (import/eksport) lisatud koguse veerg.

-) Autentimiskoodides uus arvete importimise tunnus: Lõpetatud. Ei toimu importi, kui valida korraga kõik autentimiskoodid (E-arved 1 nupp).

-) Täiendatud päringute koostamist. Valitud päringute tingimuste nimekirjas saab ridu nihutada ülesse ja all. Võimalus lihtsamini kustutada valitud päringu tingimusi.

-) Perfi integratsioon

-) Põhivara moodulis võimalik korrigeerida korraga kõiki klassifikaatoreid

-) Uus põhivara ekspordi ja impordi formaat

-) SQL päringute võimalus andmebaasidest erinevate andmete eksportimiseks

-) Täiendatud PMen andmebaasidest andmete ületoomist. Lisatud aluste nimekirjad

10.03.2023

-) Muudetud statistika aruande eksport csv faili Palk ja tööjõud

-) Täiendatud Kassa/panga automaatset importi. Kui selgitus sisaldab arve numbrit ja kliendi koodi, siis tuvastatakse asutus/isik kliendi koodi järgi. Kliendi kood on kaasas BillMe laekumistel.

-) Muudetud palgaarvestuses Tasude ja maksude salvestamist palgalehe järgi Pdf formaadis. Kui palgaleht on koostatud Kõik allüksused korral, aga salvestamisel valida allüksus, siis koostatakse pdf failid ainult valitud allüksuse töötajate kohta.

-) Palgaarvestuse Tasud ja maksud vormil saab detailse info (määr, norm, hind) seadistuses välja lülitada. Kui koostada ühe palgalehe kohta, siis töötaja kokkuvõtet ei arvutata.

05.02.2023

-) Muudatused palgaarvestuses seoses töögraafikuga ja päevade arvutamisega. Vaikimisi peab toimima kõik nagu varem. Lisatud uus peatamise tüüp Tööaeg. Töögraafikusse ei ole vajadust lisada kannet tööaja kohta. Kui leping ei ole peatatud, siis vaikimisi on tööl. Päevade summeerimine ei sõltu peatamise tüübist, vaid määratakse eraldi tunnustega vastavalt olukorrale.

-) Uus kujundus tasuliikide nimekirjas.

24.01.2023

-) Palgaarvestuse püsiandmetes näitab ametit sõltuvalt kande lõpu kuupäevast. Kui puudub, siis arvestuse kuupäevast

-) Arvete moodulis tasude definitsioonide eksport impordi formaadis.

-) Parandus statistika aruandes Töötasu struktuur seoses mittetöötatud päevadega.

15.01.2023

-) Arvete moodulis tabelite import koos tasude definitsioonidega. Võimalus lisada/muuta. Juhend

-) Põhivara moodulis täiendatud Summa piiranguga nimekirjade eksporti ja importi (mahakandmine).

10.01.2023

-) Muudetud PDF arve avamise protseduure. Aruanded -> Arved -> Ava salvestatud PDF. Võimaldab vaadata varem salvestatud ostjate ja hankijate pdf arveid. Pdf arveid saab salvestada kasutaja seadistuses määratud arvete kataloogi. Täiendavalt on võimalus salvestada pdf arved andmebaasi. Selleks Seadistus - ülevalt PMen - alt Web teenus on e-arvete jaotuses linnuke Salvesta PDF andmebaasi. Vajalik Telema e-arvete korral, kuna andmebaasi salvestamine toimub e-arvete importimise ajal.

04.01.2023

-) Soodustuse määramine tasude nimekirjas. Mõeldud energiakulude hüvitamiseks kodutarbijale. Võib kasutada ka teistes olukordades. Võimalus määrata hinna piir, millest alates soodustus arvutatakse. Kui klient peab tasuma 20%, siis tuleb sisestada 80%, mis kompenseeritakse. Arvutatakse, kui isikukood on 11 sümbolit pikk.

-) Arveldustes Aruannete all Arved saab menüüst valida Ava PDF. Enne peab liikuma soovitud arve kande reale. Saab avada Omniva, Amphora, Envoice ja FitekIN arveid, kui kanne on salvestatud impordiga e-arvete registrist. Saab avada ostjatele esitatud arveid, kui arve on salvestatud kasutaja seadistuses määratud arvete kausta. Kui salvestada arved pdf formaadis, siis nad on kasutaja seadistuses määratud arvete kaustas.

-) Parandatud Palgaarvestuses ühikute jaotuse aruannet

-) Parandatud TSD ekspordi faili lisa 1 B osa

21.12.2022

-) Telema e-arvet korral lisatakse kaasa kande kuupäev. Ei edastata teistele operaatoritele

-) Palgaarvestuses uus ülevaate aruanne keskmise arvutamisel vajalike summade ja päevade kohta. Ülevalt menüüst Aruanded -> Töötajad -> Kuude kaupa -> ...

12.12.2022

-) Parandatud Kassa/pangas ettemaksude jagamine

08.12.2022

-) Tulumaksu arvutamise muudatus seoses vanaduspensioniikka jõudmisega. Programm ei muuda automaatselt maksuvaba kasutamist.

-) Lisatud FitekIN klassifikaatorite eksportimisel INF14 ja erisoodustused.

-) Palgaarvestuses statistika aruande Töötajate keskmine arv lähteandmete kohta: Summad lepingute lõikes. juhend

-) Muudetud Arvelduste meeldetuletuste koondi arvutamist. Perioodi lõpp on kaasaarvatud. Varem oli väljaarvatud.

17.11.2022

-) Muudetud e-arvete importimist

-) Muudetud FitekIN klassifikaatorite eksportimist

-) Palgaarvestuses statistika aruande Töötajate keskmine arv lähteandmete kohta Koormused periooditi

-) Persona import juhend

03.11.2022

-) Parandatud e-arvete eksport

-) Parandatud e-posti valik arvete saatmisel

-) Parandatud erisoodustuste lisa valik Kassa/panga ja Arvelduste moodulis

-) Muudetud programmi uuendamise protseduure

-) Palgalehel on read nummerdatud.

17.10.2022

-) Muudetud puhkusereservi arvutamist. Eraldi summa (kanne) arvutatakse iga tasuliigi kohta, mis summeeritakse kuue kuu keskmise arvutamisel. Reservi kandele lisatakse viit tasuliigile ja/või püsiandmetele (sarnaselt puhkusetasu arvestamisel). Kui kandel puudub konto või kulude klassifikaator, siis kasutatakse selle tasuliigi oma, millele reseervi kanne viitab.

-) Puhkusereservi arvestus on võimalik importida failist.

-) Lihtsustatud töötasude lisamist absoluutarvuna algoritmi korral. Menüüst Tegevused -> Arvuta -> Absoluutarvuna avaneb eraldi aken töötajate nimekirjaga, kus on võimalik sisestda nimekirja järgi korraga kõik summad ja arvutada. Töötajate nimekirju on võimalik importida ja eksportida.

29.08.2022

-) Kassa/panga ja Arvelduste moodulis on lisatud Vaade. Saab valida, kas Kannete või Dokumentide vaade. Dokumentide vaade on informatsiooniks. Toimib koos päringuga. Ei saa lisada ega korrastada kandeid. Soovitav on toimetada Kannete vaates.

-) Põhivara kaardide trükkimisel saab valida korraga kõikide varade kohta

-) Palgaarvestuse töötasu kandele lisatud informatsioon kuvatakse Tasude ja maksude arvestuse vormil (tasumiseks kuu palgalipik) nimetuse veerus.

-) Parandatud keskmise arvutamise korral tulu/kulu klassifikaatorite kasutamist absoluutarvuna algoritmide korral.

-) Kõik kasutajad saavad muuta Tulu/kulu aruannete kasutaja kombinatsioone. Seni ainult PMen administraator.

-) Muudetud e-arvete eksportimisel makseinfos enda IBAN'i valikut. Kui eksportida e-arvete püsimaksete faili ja valida pank või panga leping, siis valitakse saaja IBAN valitud panga järgi, muidu (ka operaatorile saatmisel) e-arve avalduses näidatud panga järgi, kui on määratud. Kui ei ole siis panga lepingus määratud panga järgi. Eeldus, et pankade nimekirjas oleks sisestatud BIC kood. Kui BIC koodi ei õnnestu leida, siis valitakse esimene pank, mis trükitakse arvele.

20.04.2022

-) Parandatud e-arvete klassifikaatorite import. Võimalus importida e-arved uuesti, kui vigased kanded ja e-arvete reigistrist e-arved kustutada. Varasemate arvete uuesti pärimiseks tuleb muuta autentimiskoodide nimekirjas viimase päringu kuupäeva varasemaks Finbite, Envoice, Amphora korral. Teiste operaatorite korral muuta e-arvete keskkonnas uuesti saatmiseks.

19.04.2022

-) Taastatud Arvelduste menüüs Täiturile edastamine. Asub Nimekirjades Inkasso nupu menüüs.

12.04.2022

-) Parandatud Kassa/panga maksekorralduste import failist Kujundatud (varasem Maksekorraldused)

05.04.2022

-) Parandatud tasumata arvete laekumiste importimist Kassa/panga moodulis.

-) Palgaarvestuses lisatud puuduvad menüü valikud (erisoodustuste import, ametite jaotus).

01.04.2022

-) Täiendatud ja muudetud Arvelduste aruannet Tänaseni laekumata arved. 2 uut varianti: koos määramata laekumistega ja jääk mitte null.

-) Parandatud Palgaarvestuses vaade Töötasuandmed tasumiseks tegevusala veerg.

-) Ajutiselt tagasi aruannete all vanad Kassa/panga tulu/kulu aruanded

-) FitekIN uus impordi protseduur. Autentimiskoodide nimekirjas tuleb kustutada URL välja peal Dstream/. Peab jääma:

-) Kassa/panga moodulis müügiarvete laekumisel võlas arvete aknas ei näidata kandeid, kui arve kokku on 0.

23.03.2022

-) UUS MENÜÜ. Juhend menüü paremal üleval nurgas

-) Täiendatud perioodi muutmise akent. Juhend perioodi muutmise aknas parema üleval.

02.02.2022

-) UUS perioodi muutmise aken. Vajadusel saab kasutaja seadistuses lülitada vana tagasi. Perioodi muutmise akna saab ka avada paremal üleval perioodi valiku nimekirjast: Vali uus periood

-) Muudetud uut BillMe liidestust

-) e-arvete importimisel kontrollitakse korduvat arvet kolme tunnuse järgi: e-arve id, müüja reg.kood, arve number.

31.01.2022

-) Täiendatud palgaarvestuses vaadet Töötasuandmed tasumiseks. Lisatud uued veerud. Muuta saab kasutaja kannete seadistuses.

-) Täiendatud põhivara kaardi trükivormi.

25.01.2022

-) Täiendatud INF3 ekspordi formaati. Lisatud koolituse liigi veerg. Vaikimisi 3. Üldises seadistuses saab muuta. Ühe ekspordi korral alati üks ja sama - ei sõltu tulu liigist.

18.01.2022

-) Täiendatud pearaamatu importi uue põhimõtte järgi. Pearaamatu detailsust võib vähendada. Sarnased kanded kustutatakse.

-) Täiendatud palgaarvestuse püsiandmete importimist

-) Korrigeeritud palgalehtede registri kuvamist. Varasema palgalehe ja tasuliikide tabeli trükkimise korral kuvatakse terve kuu tasumiseks palgalehed.

12.01.2022

-) Täiendatud palgalehtede registri trükivormi. Trükitakse eraldi Tasumiseks (päev,kuu,aasta) või Mem.orderi (kuu,aasta) järgi. Summeeritakse vahekokkuvõtted, kui ühes perioodi veerus kuu muutub.

-) Lisatud uus palgalehe trükivorm: Varasem jaotusega. Arvestatud veerg jagatakse deebet konto kuuenda positsiooni järgi: põhipalk, boonused, hüvitised, muud.

-) Täiendatud andmevahetust BillMe, Id-Balti ja Persona infosüsteemidega.

-) INF 3 koostamisel saab seadistuses muuta erandite piiranguid ( vanus ja TP kood eraisik)

-) Uueneb PMen programmi enda keskkond. Eeldus PMen cloud versiooni arendamiseks.

13.12.2021

Palgaarvestuses allüksuse töötajate nimekirjas saab määrata alguse ja lõpu selles allüksuses. Vajalik olukorras, kui sama töölepinguga töötatakse mitmes allüksuses. Kui on määratud allüksuse töötaja lõpu kuupäev, siis kuupalga arvutamise lõpetamiseks ei pea sisestam lõpu kuupäeva püsiandmetes. Püsiandmetes lõpu kuupäeva veerus näidatakse esimene nullist erinev kuupäev, kas püsiandmetes, allüksuse töötajates või töölepingus. Vastavalt määratud arvestuse kuupäevale ja lõpu kuupäeval arvutatakse all jäägis kokku summad.

01.11.2021

-) Täiendatud pearaamatu trükivormi: Pikk tulemiaruanne. Võrdluseks lisatud veerg ainult pearaamatu kontode järgi, mis arvutatakse sõltuvalt valitud perioodist. Arvutatakse saldoandmiku ja ainult kontode järgi veergude vahe.

-) E-arvete importimisel tuuakse infosse lepingu number.

-) Kassa/panga objekte saab peita vasakult ülevalt kiirvalikust. Selleks on objektide nimekirjas linnuke: Valikus. Kui objektide nimekirjast valida objekt, mis ei ole valikus, siis valitakse Kõik objektid. Kõik objektid korral on näha ka need kanded, mis on objekti all, mis ei ole valikus.

-) Uus Id-Balti varade inventeerimise liidestus. PMen andmebaas tuleb käivitada lisaks veebiserverina. Eeldus andmebaasi SQL Anywhere versioon 12 või uuem.

-) Uus maksekorralduste impordi formaat koos kulude valikuga. Veergude järjekorra saab määrata ise. Veergude nimetused tuleb sisestada programmi seadistuses ja peavad klappima nendega, mis on failis.

-) Uus väli arve dokumendi kujunduses: Kirjeldus. Kui ühe dokumendi kujundust kasutada teatud tüüpi arvete korral. Näiteks lasteaia arved, kommunaalteenuste arved jne. Saab arvele anda kirjelduse, mis e-arvete korral kajastub arve infos. Tihti kuvatakse e-arve kirjelduses arve esimese rea selgitus, mis ei anna alati selget arusaamist arvest tervikuna. Arve dokumendi kujundus on ühine kõikidele kasutajatele.

05.10.2021

-) Pearaamatus uus trükivorm Pikk tulemiaruanne. Koostatakse ainult 3,4,5,6 ja 7-ga algavate kontode põhjal. Aluseks saldoandmik. Kontode vahekokkuvõtted koostatakse, kui need on kontoplaani lisatud.

-) Põhivara kannete trükivormil uus veerg Koondnimetus. Põhivaras uus trükivorm Nimekiri koondnimetuste lõikes. Kui koondnimetus puudub, siis kasutatakse kande nimetust.

-) Eelarve moodulis Kulude aruande koostamisel toimib Vali klassifikaator. Erinevalt varasemast, saab valida vahekokkuvõtte rea. Trükitakse klassifikaatori read, kus koodi algus on sama, mis valitud klassifikaatoril. Veebirakenduses Vali klassifikaator ei toimi. Veebikasutajatel kehtib edasi summeeritakse skeemid.

-) Parandatud Palgaarvestuses Arvuta kõik puhkusetasud.

28.08.2021

-) Korrigeeritud Eelarve moodulis kulu aruannete koostamist

-) Arvete moodulis eKoguste importimisel võimalus liita kohalkäidud päevadele etteteatamata päevad. Seadistus ülevalt PMen -> alt Web teenus eKoguste jaotuses linnukese koht

-) Laekumiste sisestamisel täiturile edastamise kontroll. Vaikimisi ei ole sisse lülitatud. Seadistus ülevalt Valdkond -> alt Programm laekumiste jaotuses linnukese koht

-) Arvelduste koond saajate lõikes eraldi ühe saaja ja mitme saaja korral

-) Laekumiste importimisel panga failist on jääb tuvastatud asutus/isik ja saaja tuvastamise järgi. Varem, kui olid sarnased, siis saaja kustutati ja kui puudus arve number, siis asutus/isik oli saaja.

31.08.2021

-) Palgaarvestuses III samba arvestus ja kinnipidamine. Juhend.

16.08.2021

-) Korrigeeritud Eelarve moodulis Tulude ja Kulude aruandeid uue põhimõtte järgi. Automaatne aruande genereerimine, sarnaselt Kassa/panga moodulist trükkimisega. Edaspidi Kassa/panga mooduli Tulu/kulu aruanded eemaldatakse. Tulu ja kulu klassifikaatorite korral, kui kasutatakse jaotust põhitegevus, investeerimine ja finantseerimine, siis ei pea koodi formaadile ette lisama '@ '. See lisatakse automaatselt aruande koostamisel.

-) Uus Id-Balti inventeerimise andmevahetuse veebipäring.

-) Parandatud arvelduste koondit Asutus/isik + arvelduste saaja. Varem summeeris tasumised mitmekordselt, kui mitmele saajale väljastati üks arve. Kuna tasumisel ei saa näidata ühe arve korral millise saaja eest laekumine on, siis ei ole võimalik raamatupidajal otsustada, kuidas laekumine jaguneb erinevate saajate vahel. Nimetatud koondis toimub ettemaksu automaatne jagamine erinevate saajate vahel. Ei toimu muudatusi kannetes, vaid jagamine toimub ainult selle aruande koostamisel.

-) Täiendatud arvelduste koondit Asutus/isik + Arve + Tähtaeg. Kui Tähtaeg + KP, siis tasumisel tasumise tähtaeg võetakse Kassa/panga moodulist, kui puudub, siis Arvelduste moodulist. Kui Tähtaeg + DK, siis tasumise tähtaeg võetakse alati Arvelduste moodulist.

-) E-arvete importimisel registrisse kontrollitakse korduva arve tuvastamisel e-arve id'd ja müüja registri- või isikukoodi. Varem ainult e-arve id'd

02.07.2021

-) Oluliselt muudetud kogumispensioni arvutamise algoritme ja pensionikeskusega sünkroniseerimise protseduuri. Põhimõte on sama, aga sisuliselt toimib teisiti.

-) Korrigeeritud eelarveandmiku ridade 40 ja 1960 valemeid. Real 40 soldoandmiku veerus ainult kontod 3502, varem oli RV piirang. 1960 eelarve veerg toimib nagu varem. Valemid lehekülje lõpus

-) Palgaarvestuses uus algoritm Tunnitasu (autom.tööpäevad). Kui arvutada korraga kõik, siis arvutab ka tunnitasu terve kuu tööpäevade eest.

09.06.2021

-) Persona liidestus. Võimalus kuvada erinevaid aruandeid. Palgaarvestses ülevalt menüüst Nimekirjad -> Persona aruanded. Eelnevalt tuleb Persona's lisada kasutajakonto. Kasutajakonto nimi ja parool tuleb sisestada PMen seadistuse aknas ülevalt PMen ja alt Web teenus.

-) Täiendatud Eelarveandmiku võlakohustuste arvutamise valemeid. Valemid lehekülje lõpus

20.04.2021

-) Parandatud palgaarvestuses tasuliikide jaotuse trükivorm.

-) Pearaamatus uus koond tehingupartnerite ja asutus/isikute lõikes

11.04.2021

-) Töötasude arvestuses uuendatud kinnipidamiste arvutamist. Kui arvestatud kandele on valitud kulude klassifikaatorid, siis omistatakse need ka kinnipidamistele. Toimib kulude import Kassa/panga moodulisse sarnaselt Pearaamatuga.

-) Pikk bilanss trükitakse pearaamatu kontoplaani järgi. Varem oli eraldi kontode nimekiri. Vahekokkuvõtete jaoks peavad olema 1, 2, 3 jne. kohalised vahekokkuvõtete kontod. Tavaliselt juba on. Näiteks 55 majandamiskulud jne.

-) Parandatud makseandmiku väljaarvatud kontode ja TP salvestamine.

-) Palgaarvestuses korrastatud lepingute ja allüksuse töötajate nimekirju.

-) Täiendatud arvelduste päringut Kande tüüp - arvete tasumine. Võetakse kaasa ka kreeditarved. Päring toimib, kui vahetult enne on koostatud Arvete tasumise trükivorm.

17.03.2021

-) Täiendatud asutus/isikute importi failist. Lisatud arve saatmise viisi veerud. Juhend.

-) Palgaarvestuses töölepingute tunnustes saab määrata kulude konto 5 esimest numbrit. Kuues number valitakse tasuliigi deebet konto juurest. See lahendus võimaldab vähendada tasuliikide arvu, mis on tingitud erinevatest kulude kontode esimesest viiest numbrist. Tasuliigile peab jääma kuuekohaline konto number, mida kasutatakse juhul, kui töölepingute tunnustes ei ole 5 esimest numbrit määratud või kuuenda numbri määramiseks. Kui kaks tasuliiki (mitte rohkem) sõnastada ühesuguseks, siis saab kustutamise abil asendada sarnasega.

-) Palgaarvestuses saab töötasu andmetes valida kulude klassifikaatoreid. Peamiselt mõeldud absoluutarvuna tasuliikide korral. Esialgu ei toimi importimisel Kassa/panga moodulisse. Toimib pearaamatusse importimisel.

-) Palgaarvestuse impordi kirjeldus pearaamatusse Juhend.

-) Täiendatud töögraafikute importimist. Juhend.

28.02.2021

-) Muudatused import eKogused ELIIS'i lasteaedade korral. Muutub organisatsiooni number, mis tuleb korrastada Organisatsioonide nimekirjas. Muutub veebiteenuse URL. URL'i saab sisestada Seadistuses ülevalt PMen ja alt Web teenus Lasteaedade koguste jaotuses või Organisatsioonide nimekirjas. Kui ühe omavalitsuse kõik lasteaiad on ELIIS kasutajad, siis Organisatsioonide nimekirjas ei ole vaja URL aadressi sisestada. Kui ka Seadistuses jätta URL sisestamata, siis programm kasutab vaikimisi aadressi: https://api.eliis.eu/integrations/pmen/

-) Muudatus Makseandmikus. Jäetakse välja kõik tehingud, kui TP kood algab 9006.

-) Täiendatud INF3 aruande koostamist. Jäetakse välja, kui õpilane on perioodi lõpu kuupäeval vanem, kui 18. Jäetakse välja, kui õpilase või maksja tehingupartneri kood ei ole 800699. Ei jäeta välja, kui tehingupartneri kood puudub.

02.02.2021

Parandatud töötajate nimekirjade import

Veidi korrigeeritud eelarve kannete importi PMen formaadis

Pearaamatu import PMen andmebaasist seisuga 31.12.2020.a.

29.01.2021

Parandatud INF14 vormi. Arvelduste kande kuupäeva ei kontrollita. Kuude arv sõltub Kassa/panga arve kuupäevast või kui puudub, siis kande kuupäevast.

28.01.2021

-) Arvelduste objekti ettemaksude jagamine eraldi pearaamatu kontole. Juhend.

-) Käibemaksu määrade nimekirjas eraldi protsendi lahter pöördkäibemaksu jaoks. Juhend.

-) Palgaarvestuses uus statistika vorm: Kulutused töötajatele. Juhend.

-) Käibemaksu import Kassa/panga moodulisse eelmise kuu arvestuse kohta

-) Sisuline muudatus INF14 vormi arvutamisel Kassa/panga moodulis. Kui on määratud arve number ja kuupäev, siis arvestuse kuu on Kassa/panga arve kuupäev. Kui puudub, siis Kassa/panga kande kuupäev.

-) Käibemaksu määrades võimalus määrata iga protsendi (9,20) korral vaikimisi rida, mis valitakse e-arvete importimisel

-) Muudetud saldoteatiste ja meeldetuletuste trükivormidel ridade jaotust. Võimalus kujunduses sisestada pikem tekst, mis jagatakse eraldi ridadele. Võimalus kasutada reavahetust: ~n

17.01.2021

-) Parandatud Palgaarvestuse import Pearaamatusse

-) Täiendatud Põhivara automaatset importi, kui toimub vara mahakandmine.

14.01.2021

-) Lisatud palgaarvestuse, põhivarade ja materjalide moodulite automaatne import pearaamatusse. Juhend.

-) Põhivara inventuuri import ID-Balti failist toimub valitud valdkonna piires

-) Maksekorralduste eksportimisel saab Kasutaja->Programm seadistuses määrata kiireloomulisuse: Määramata, Tavaline, Kiire, Ekspress. Vaikimisi on Määramata

-) Arvelduste mooduli import teisest PMen andmebaasist seisuga 31.12.2020.a.

11.01.2021

-) Oluliselt muudetud kuupalga ja tunnitasu arvutamise algoritme ning normtundide arvutamist. Juhend.

-) Täiendatud Makseandmiku vormi. Juhend.

-) Muudetud töötajate nimekirjade import. Juhend.

-) Täiendatud põhivara inventeerimist läbi PMen veebiteenuste.

-) Organisatsioonide nimekirjas saab määrata veebiteenuste aadress. Näiteks, kui on vaja imprtida koguseid Eliisist ja eLasteaiast.

-) BillMe veebiteenuste arendused. Klientide ja mõõturite eksport

-) Haigusraha arvutamisel saab määrata viimase arvutatava päeva. Vaikimisi väärtus on 5. Kui esimene maksustatav päev on suurem kui kaks, siis muudetakse kaheks.

14.12.2020

-) Täiendatud Makseandmiku vormi. Juhend.

-) Uus töötajate nimekirjade import. Juhend.

-) Muudetud KMD INF koondi arvutamist. Arved summeeritakse täpsemini valdkonna piires, kui vaja esitada valdkondade kaupa eraldi KMD vormid.

-) Põhivara inventeerimist saab teha läbi PMen veebiteenuste.

-) Täiendatud Luminor panga väljavõtte importimist.

13.11.2020

-) Parandatud kogumispensioniga liitumise kontrolli. Tuleb UUESTI teostada kogumispensioniga liitumise kontrolli. Kui logi failis esineb vigu, siis teostada kontroll veel korra koos muudatuste salvestamisega.

-) eKoguste import allüksuse koodi järgi

-) Palgaarvestuses Kuupalga ja Puhkus 1 algoritmide korral toimub ümardamine ülesse poole, et kuu kokku summa ei jääks kunagi alla kuupalgamäära.

28.10.2020

-) Muudetud tagasi KMD INF vormi arvutamist. Nullised read kustutatakse

-) Täiendatud maksekorralduste ekspordi faili. Lisatud Cdtr elemendi alla uus element SchemeNm

-) Esialgne versioon Makseandmikust. Kassa/pangas saab trükkida ja eksportida XML faili

07.10.2020

-) Arvete moodulis uus nimekiri: Mõõturid. Võimalik importida failist mõõturite andmeid ja näitusid. Sobilik kasutada kaugloetavate mõõturite korral. Juhend.

10.09.2020

-) Kogumispensioni andmete konroll Pensionikeskusega. Võimalus kontrollida kogu töötajate nimekiri, kui valida Palgaarvestuse moodulis ülevalt menüüst Tegevused->.... Kaks valikut, kas ainult kontroll või kontroll koos andmete muutmisega. Üksikult saab kontrollida, kui lisada või muuta töötajate nimekirja.

-) Arvete moodulis saab koguseid importida lisaks ELIIS infosüsteemile ka eLasteaiast. Sõne ELIIS on asendatud sõnaga eKogus. Mõlemad toimivad sarnaselt. Allüksus tuleb siduda Organisatsiooniga. Organisatsioonide nimekirja tuleb sisestada unikaalne tunnus, mille saamiseks tuleb võtta ühendust.

26.08.2020

-) Parandatud/muudetud meiliga saatmine, kui kasutada arvutisse paigaldatud meili programmi.

22.08.2020

-) Uueneb keskkond, milles PMen programm töötab. Kui on tehtud uuendus 18.08.2020, siis andmebaasi uuendamist ei toimu. Keskkonna uuendamine on vajalik, et võtta kasutusele tänapäevaseid lahendusi. Plaanis on muuta andmevahetust teiste infosüsteemidega ja kasutajaliidese kujundust.

18.08.2020

-) Parandatud Töötajate lisamine.

-) Täiendatud SAP eksport faili.

-) Import BUUM XML failist.

16.08.2020

-) Täiendatud oluliselt Personali moodulit. Lisatud vaated: Töökohad, Tarifikatsioon, Lähetused. Töötajate nimekirjas uued valikud: rahvus ja kodakonsus.

-) Puhkusetasude arvestamisel kuupalga säilitamisega või keskmise järgi toimub summa võrdlus ja programm pakub võimaluse muuta algoritmi, et arvutada suurem summa. Tasuliik jääb samaks. Samuti valitakse automaatselt korraga puhkusetasude arvutamisel algoritm, mille tulemusena summa on suurem. Tähtis, et puhkuse periood peab olema sisestatud ühe kandega. Seadistuses Kasutaja -> Programm on võimalus summade võrdlus välja lülitada ja arvutamine toimub tasuliigi algoritmi järgi.

-) Palgalipikul (Tasud ja maksud) asendatud sõnastus: Töölepingu ajutine peatamine -> Töölt puudumised

-) Muudetud arvete tasumise korrigeerimist ja täiendatud kassa/panga kannete importimist.

-) Veebiaruandes 2 täiendatud summa sisu kuvamist, kui kasutada konto kulu liigi seost.

-) Parandatud Eelarveandmikus saldoandmiku veeru arvutamist ridadel 3502 ja 655.

-) Muudetud ja parandatud kannete ja jääkide kuvamist.

15.05.2020

-) Muudetud palgaarvestuses palgalipiku vormi Tasud ja maksud.
Kui ühe tasuliigi summa koosneb samas arvestuse perioodis mitmest kandest, siis Norm ja Kogus valitakse maksimaalne. Varem summeeriti.
Töölepingu peatamised (haigus, puhkus jne.) näidatakse lisaks, mis algavad või lõppevad tasumiseks kuus. Varem ainult arvestuse kuudes.

-) Täiendatud Arvelduste tasumise ettemakstud arvete korrigeerimist. Muudetakse ka arvelduste kandeid, mis tekitavad ettemakseid.

-) Personali moodulis lisatud uus vaade: Koolitused. Kui lisada koolitus ja valida töötamise peatamise põhjus, siis lisatakse kanne ka palgaarvestuse töölepingute ajutiste peatamiste alla.

-) Töölepingu peatamiste nimekirjas on võimalik valida Tasuliik, mille järgi toimub puhkusetasude arvestamine.

21.04.2020

-) Arvete moodulis uus algoritm Kuu summa. Ei arvutata automaatset kogust.

-) Ettemaksude jagamine uutele arvetele, kui laekumist ei toimu. Juhend.

-) Palgarvestuse tasuliigil uus tunnus, kui keskmise järgi arvutatud summad jagada kuludesse arvestatud tasuliigi järgi, mitte keskmise arvutamisel viidatud tasuliigi järgi. Ei puuduta kulu liiki. Kui tasuliigil kulude klassifikaatorid puuduvad (v.a. kulu liik), siis kuludesse jagamine ei muutu.

05.04.2020

-) E-arvete importimisel toimub vajadusel arve ridade korrigeerimine. Kui ümardada arve read kaks kohta peale koma, siis kokku liites peale korrigeerimist peab andma täpselt arve summa kokku. Kui lähteandmed on vigased ja/või korrigeerimine ei toimu soovitud viisil, siis on võimalik Web teenuste seadistuses korrigeerimine välja lülitada.

-) Arvete moodulis on võimalik määrata tasude ajutine peatamine, kui tasu arvestus on teatud perioodiks katkestatud. Kehtib teatud algoritmide korral, mis sõltuvad perioodist. Peatamine ei tohi jagada arvestuse perioodi kaheks. S.t., kui algab kuu teisest päevast või hiljem, siis peab lõppema kuu viimasel päeval või hiljem. Ja vastupidi. Kui lõppeb kuu eelviimasel päeval või varem, siis peab algama kuu esimesel päeval või varem. Peatamise päevad on väljaarvatud arvestuse perioodist. S.t., kui peatamine algab näiteks 25.märts, siis arvestuse periood on 1.-24. märts.

-) Puhkusereservi importimisel Personali moodulist Palgaarvestusse, peab reservi definitsiooni alusega olema määratud deebet ja kreedit konto. Kui deebet või kreedit konto puudub, siis päevi reserviarvestusse ei imprdita.

-) Puhkusekompensatsiooni arvutamisel puhkusekompensatsiooni algoritmiga (päevad automaatselt Personali moodulist) peab tasuliigil olema sama deebet konto, mis on reservi definitsiooni alusega määratud deebet konto.

-) Personali moodulis kaks uut vaadet: Puhkused, Haigused. Samad andmed, mis Palgaarvestuses vaade Töötamise peatamine.

19.02.2020

-) Arvete tasumise korrigeerimine 1 ja 2. 1 - määramata laekumiste korral muudatakse Kassa/panga kannete arve numbrit ja kuupäeva. 2 - ettemakstud arvete korral lisatakse 2 kassa/panga kannet ettemakstud arve vähendamisega ja võlas arve tasumisega. Mõlemal juhul kulusid/tulusid ringi ei jagata.

-) Korrigeeritud veebirakendus 2 summa sisu kuvamist.

-) Täiendatud panga väljavõtte XML failist importimist.

-) Täiendatud import ELIIS kogused. Kliendi tuvastamine võimalik allüksuse ja isikukoodi abil. Kasutada olukorras, kui asutus/isikute nimekirjas on üks isik sama isikukoodiga mitu korda. Seadistamine toimub Web teenuste parameetrite all.

-) Kinnitusringi arendused.

-) ARNO arve saldo päringu arendused

02.02.2020

-) Täiendatud INF3 c vorme

-) Arvete tasumise korrigeerimine 1. Määramata maksete kandmine võlas arvete peale.

-) Omnivast kinnitamata e-arvete importimisel toimub automaatne kinnitamine. Web teenuste seadistuses võimalik välja lülitada.

19.01.2020

-) Palgaarvestuses püsiandmete info päring teksti sisaldumise järgi.

-) Import PMen andmebaasist seisuga 31.12.2019.a.

-) E-arvete registris uus tunnus - Kinnitatud. Kui importida Omnivast kinnitamata e-arved, siis tuleb need PMen e-arvete registris kinnitada. Märgistada linnukesega.

10.12.2019

-) Täiendatud panga väljavõtte importi Kassa/panga moodulisse. Spetsiaalne kaardimaksete laekumiste funktsionaalsus. Juhend.

-) Uus töötasu statistika trükivorm: Palgalõhe. Sarnane vormiga Palk 2018, aga jaotus mehed ja naised eraldi.

25.11.2019

-) Uus palgalipiku vorm: Tasud ja maksud. Juhend.

27.10.2019

-) Tühistatud eelmise uuenduse topelt salvestamise põhimõte.

-) Topelt salvestamist ei toimu, kui ühtegi andevälja pole muudetud.

20.10.2019

-) Lisamise/korrastamise aknas peale Salvesta nupu vajutamist kustutatakse üks kohustuslik väli, et vältida topelt salvestamisi. Tavaliselt on selleks summa või koguse väli, aga võib ka olla tekstiline väli, mis on seotud valikuga vastavast nimekirjast. Mõnes aknas saab kasutaja ise valida, milline on kohustuslik väli, mis peale salvestamise nupule vajutamist kustutatakse. Selleks on väljade järel täpikese valik. See on kasulik paika panna, kui toimub samas aknas korraga paljude ridade lisamine ja soov on, et väli, mis on alati sama, ei kustuks.

-) Põhivarade nimekirju saab ettevalmistatud Exceli tabeli põhjal korrastada. Esialgu vaid varade mahakandmisega seotud informatsiooni. Vastavalt vajadusele võib täiendada programmi ka muu informatsiooni osas.

15.10.2019

-) Täiendatud eelarve importimist Exceli failist. Lisatud info veerg. PMen Eelarve mooduli Programmi seadistuses tuleb määrata info veeru tähis Exceli tabelis ja ka teised veerud. Näidis: eelarve.xlsx

-) Arvete koostamisel on võimalik näidata mitte seatistuses sisetatud oma asutuse nimi, registrikood ja aadress, vaid mõne teise asutuse andmed. Vajalik, kui ühes valdkonnas on tsentraliseeritud mitme asutuse raamatupidamised, aga arved on vaja väljastada erinevate asutuse andmetega. Juhend.

-) Palgaarvestuses on töölepingute peatamise põhjuste nimekirja lisatud koodi veerg. Kood ei ole kohustuslik, aga kasutamise korral peab olema iga real unikaalne. Vajalik andmete lugemiseks teistest infosüsteemidest. Näiteks personali arvestuse tarkvarast.

-) Arvete moodulis Allüksuse klientide nimekirjas on lõpu kuupäev. Kui lõpu kuupäev on väiksem või võrdne arvestuse perioodi alguse kuupäevast, siis arvet ei moodustata. Kui lõpu kuupäev on suurem arvestuse perioodi alguse kuupäevast, aga väiksem arvestuse perioodi lõpu kuupäevast, siis arvestus toimub tasu definitsiooni lõpu kuupäeva järgi.

-) Kassa/panga automaatsel laekumiste importimisel lisatakse kandele Maksja, kui erineb arve saajast ja nimi eksisteerib Asutus/isikute nimekirjas.

-) Põhivara moodulis kannete trükkimisel täienduse veerg. Päringud täienduse ja koondnimetuse järgi.

-) Pearaamatu moodulis muudetud Tekkepõhiste kulude ja tulude vaadet. Kuvatakse kanded, mis summeeruvad tekkepõhistes tulu/kulu aruannetes.

25.06.2019

-) Arvelduste moodulis täiendatud e-arve XML faili eksportimisel info väljasid. Juhend. Kui arveid väljastada Eesti töötukassale või mõnele teisele asutusele, kellel on e-arvete informatsiooni osas erilised nõuded.

-) Eelarve moodulis uuele tulu/kulu aruandele on lisatud Kokku kulud rida.

-) Arvelduste moodulis lisatu päringu võimalus soodustuse järgi.

03.06.2019

-) Eelarve moodulis on Tulude ja Kulude aruannete koostamiseks uus kiirem protseduur. Üldised aruande koostamise põhimõtted samad. Vahekokkuvõtted summeeritakse vahekokkuvõtte koodiga. Varem esimese sarnase koodiga. Kui klssifikaatoris vahekokkuvõtte rida puudub, siis nimetus puudub või on eelmise taseme klassifikaatori nimetus. Veebiaruandes on veel kasutusel vana algoritm. Paluna anda tagasisidet, kuidas uus protseduur toimib. Kui hästi, siis asendme ka veebirakenduses uue algoritmi.

-) Palgaarvestuses saab korraga kõigile arvutada puhkusetasud kõikide algoritmide järgi. Töölepingute ajutises peatamises peab olema valitud tasuliik.

-) Parandatud materjalide saatelehe trükivorm.

-) Panga BIC koodi lahter on 20 sümbolit.

-) Arveldustes saab sarnaselt ettemakstud tulevaste perioodide kuludega jagada ka tulevaste perioodide tulusid. Vaikimisi on seadistuses määratud konto 203990. Sama kontoga peab olema avatud arvelduste objekt.

-) Teadete saatmine ostjate ja hankijate meilile. Juhend

-) Täiendus Telema e-arvete eksportimisel. Kui arve kannetel on näidatud viit teisele arvele (kreedit arve), siis dokumendi tüübiks näidatakse kreedit arve (DocumentSubType=CRE)

14.04.2019

-) Põhivara kannete veebirakendus Juhend

-) Puhkusereservi import teisest PMen baasist toob üle kahe viimase aasta andmed

-) Teatud importimiste korral on küsimuse aknas "Kas importida..." asendatud sõna Ei sõnaga Kustuta. Sisu jääba samaks nagu varem - selle valiku korral varasem import kustutatakse. Väga oluline jälgida Arvete moodulist importimise korral Arvelduste moodulisse. Kui arved on juba saadetud saajatele, siis ei tohi kustutada.

01.04.2019

-) Eelarveandmikus tekkepõhiste kannete analüüsimiseks uued veerud Saldoandmiku põhjal. Juhend

19.03.2019

-) Eelarveandmikus arvutatakse Nõuete ja kohustuste saldo muutus. Valem Rida 54 - Rida 50 - Rida 51.

-) Asutus/isikute nimekirjas võimalus valida arve saatmise viis 2 BillMe.

-) Parandus, kui arve saatmise viis 1 on BillMe, siis e-arvete Omnivasse saatmise korral ei määrata arve kanalit. Varem oli vaikimisi Paberil.

-) E-arvete saatmisel BillMe keskkonda kuvatakse arvete registris vaikimisi ainult arved, kus asutus/isikute nimekirjas on arve saatmise viis 1 või 2 BillMe. Kui on soov saata ka teisi arveid, siis tuleb Seadistuse aknas ülevalt PMen ja alt Web teenus muuta BillMe arved tunnust.

05.03.2019

-) Pearaamatus uus trükivorm: Tulude/kulude tasakaal. Summeerib pearaamatu kanded kahekohaliste kontode kaupa ja grupeerib kolme ossa:

Võimaldab analüüsida, kas kõik vajalikud kanded summeeritakse tekkepõhisesse tulu/kulu aruandesse.
Toimib koos päringuga ja koostatakse valitud perioodi kohta

-) Kui programmi uuendamine uue põhimõtte järgi ei toimi, siis tuleb uuendada Powershell versioon vähemalt 5.0 peale. IT aitab.Powershell

-) BillMe saab teha päringuid kõigi neile saadetud arvete tasumiste ja saldode kohta.

28.02.2019

-) Muudetud kontode nimekirja kujundust. Esile on toodud tekkepõhiste tuludega ja kuludega seotud seadistused.

-) Muudetud pearaamatu automaatse impordi põhimõtteid.
Kui pearaamat on lukustatud teatud kuupäevani, siis imporditakse ainult hilisemad kuud.
Kui tänane kuupäev on suurem kui 30.juuni käesolev aasta ja lukustuse kuupäeva aasta on väiksem kui käesolev aasta, siis imporditakse alates jooksva aasta algusest.
Kui tänane kuupäev on väiksem kui 01.juuli käesolev aasta ja lukustuse kuupäeva aasta on väiksem kui eelmine aasta, siis imporditakse alates eelmise aasta algusest.

-) Muudetud teadete akna kujundust

-) Täiendatud programmi versiooni uuendamise põhimõtteid Juhend

10.02.2019

-) Palgaarvestuse moodulis on uus statistika vorm Töötasu struktuur 2018 aasta. Juhend

18.01.2019

-) Puhkusereservi arvestust saab importida Personali moodulist täispäeva täpsusega.

14.01.2019

-) INF3 eksportimisel on kaks uut võimalust:

-) INF3 eksportimisel saab valida kombinatsiooni Kulu objektist, Tegevusalast ja Osakonnast.

-) Arvete trükkimise kombinatsiooni nimekirjal on uus nimi: Dokumendi kujundus.

-) Arvete trükkimisel või salvestamisel PDF formaadis seotakse arve kanded valitud dokumendi kujundusega.

-) Arveid ei saa eksportida faili või saata e-arvete operaatorile, kui arve ei ole seotud dokumendi kujundusega.

-) Arveid saab korraga eksportida faili või saata e-arvete operaatorile, kui nad on seotud erinevate dokumentide kujundusega.

-) Dokumendi kujunduses saab sisestada dokumendi nime. Vaikimisi on dokumendi nimi: Arve nr.

-) Dokumendi kujunduse saab trükkimise abil siduda ka kohustuste kannetega.

-) Dokumendi kujunduse saab valida kõikidele Arvelduste objektile. Näiteks toetuste objekti saaks siduda kujundusega, mille dokumendi nimi on: Toetus. Tuleb teha vahet, mis on kujunduse nimi ja mis on kujunduse dokumendi nimi.

07.01.2019

-) Muudetud PMen versiooni uuendamise uusi põhimõtteid. Sarnaselt varasemaga peavad andmebaasi uuendamise ajal teised kasutajad PMen programmi sulgema.

-) Kassa/pangas INF3 eksportimisel on lisatud kulu objekti valik.

-) Palgalehti saab trükkida allüksuse koodide kaupa mitmest allüksusest kokku.

-) Põhivara kandele lisatud uus väli tunnus. Võib kasutada katastritunnuse jaoks.

-) Muudetud INF14 vormi. Summad euro täpsusega. Lisatud tervise edendamise kulud.

02.01.2019

-) Programmi versiooni uuendamise uued põhimõtted. Juhend Teatud aja toimib samaaegselt uuendamine ka nagu seni.

-) Sisulised muudatused kannete unikaalse tunnusega, mille tulemusena lisandub võimalus muuta kande kuupäeva ühest aastast teise. Esialgu vaid Arvelduste moodulis. Muudatused jätkuvad järgmiste uuendustega.

-) Andmebaaside liitmise korral muudetud ületoomise kuupäev 31.12.2018.a.

-) Parandatud Erisoodustuste importimist e-arvete keskkonnast.